Pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

 
28. sklep MS MOM, sprejet na 26. redni seji MS MOM dne 20.4.2017:
 
Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Maribor sprejeme uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno dokazilo izdano od Mestne občine Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do dokazila je: Invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
  • Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Zmerno, težje in težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
  • Slepa oseba s priznano najmanj 70 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje in njen (en) spremljevalec,
  • Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70 % telesno okvaro.
 
Upravičenec/ka je dolžan k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice. Na podlagi izdane odločbe izroči izvajalec upravičencu brezplačno vozovnico za mestni linijski prevoz potnikov na območju Mestne občine Maribor in prevoz s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju.
 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi predlog spremembe cenika prevozov v javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v Mestni občini Maribor.
 
Na podlagi izida glasovanja (24 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Brezplačne vozovnice
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Brezplačne vozovnice
vodoravna delilna črta