Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Kamnica
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 134/5,134/7,134/8 in 877/1  vse  k.o. Kamnica,  izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega, srednjenapetostnega in optičnega kablovoda in vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor zgrajenega nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda ter kabelske kanalizacije z optičnim kablom med TP Kamnica 1 in TP Kamnica šola vse za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 


vodoravna delilna črta