JAVNI RAZPIS za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska
vodoravna delilna črta

Datum objave:8.12.2016
Rok:9.12.2016 do 9:00
Kontaktna oseba:Janko Neuhold, tel: 031 204 682

Na podlagi  5. In 6. člena Odloka o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012, 12/2013 in 7/2014 )   objavlja Mestna občina Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 JAVNI RAZPIS

                           za uporabo obstoječe proste javne površine za postavitev kioska

 

 

 

 

                                                                 I.
                             (določitev obstoječih prostih lokacij)

 

 

 

 

 

 

 

Za potrebe izvajanja dejavnosti v kioskih se določi naslednja obstoječa prosta lokacija

 

 

 

 

 

 

1.    CESTA PROLETARSKIH BRIGAD, parc. št. 100/2, k.o. SPODNJE RADVANJE

 

 

 

 

 

 

                                                           II.
                                   (pridobitev proste lokacije)

 

 

 

 

 

 

 

Javna površina namenjena izvajanju dejavnosti v kiosku  se odda v uporabo za čas od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.

 

 

 

 

 

 

Ponudbi (Priloga I.) je treba priložiti:

 

 

 

  • identifikacijsko številko (davčna številka),

     

  • potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v kioskih ali potrdilo o priglasitvi osebnega dopolnilnega dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije

     

  • navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo javne površine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od:

     

 

 

 

                      

 

 

 

Ø  100 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Najvišje enkratno nadomestilo je merilo za izbiro ponudnika. Če bosta dva ponudnika  

 

 

 

 ponudila isto višino enkratnega nadomestila, bodo izvedena pogajanja.

 

 

 

 

 

 

Na obstoječi prosti lokaciji za izvajanje registrirane dejavnosti v kioskih lahko izbrani ponudnik postavi svoj kiosk.

 

 

 

 

 

 

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka  9. decembra 2016 do 9:00 ure  na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet  in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, z oznako "JAVNI RAZPIS - KIOSK " NE ODPIRAJ in bo veljalo prejemno načelo. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

 

 

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, bodo izločene in jih komisija na bo obravnavala.

 

 

 

 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 12. decembra 2016 ob 10:00 uri na naslovu Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 353/III. nadstropje

 

 

 

Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega razpisa. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

 

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena letna pogodba za uporabo  javnih površin za izvajanje registrirane dejavnosti v kiosku z natančno določitvijo višine uporabnine po veljavni tarifi in mikrolokacije ter z določitvijo obveze plačila enkratnega nadomestila po kriterijih iz javnega razpisa.

 

 

 

 

 

 

Izbrani ponudnik lahko razpolaga z javno površino v roku 5 dni po plačilu enkratnega nadomestila in  podpisu pogodbe o uporabnini.

 

 

 

 

 

 

Izbrani ponudniki, ki bodo na javnem razpisu  pridobili pravico do razpolaganja z javno površino in s tem pravico do postavitve kioska in kioska ne nameravajo postaviti, morajo o tem pisno obvestiti pristojni organ (Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor)  v treh dneh po prejemu obvestila o dodeljeni lokaciji.

 

 

 

 

 

 

Na javno površino ob kiosku ni dovoljeno postavljati dodatnih polic, miz,stolov, cvetličnih korit oziroma loncev, senčnikov in podobno. Dodatno opremo je mogoče postaviti ob pridobitvi soglasja komisije za rabo javnih površin.

 

 

 

                                                                      III.

                                                            (način objave)

 

 

 

 

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe obstoječih prostih javnih mest za  se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 35104-375/2016 – 3                                                                                           Dr. Andrej Fištravec

 

 

 

Datum:    1.12.2016                                                                                                                 ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta