Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.9.2016
Rok:14. 9. 2016
Kontaktna oseba:mestna.obcina@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine, parc. št. 62/3 k.o. 677 - Zg. Radvanje, parc. št. 634/7, 634/6, 658/4, 660/4, 660/5, vse k.o. 676 - Pekre in parc. št. 1414/0 k.o. 678 - Sp. Radvanje pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta