Javni razpis za peko kostanjev 2016
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

Na podlagi  5. in 6. člena Odloka o rabi javnih površin (MUV št. 9/2012, 12/2013, 7/2014, 11/2015, 15/2015 in 24/2015) objavlja Mestna občina Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            JAVNI RAZPIS  za uporabo javne površine za peko in prodajo kostanja

 

 

 

 

 

 

I.
(določitev prodajnih mest)

 

 

 

 

Za potrebe peke in prodaje kostanja se določijo naslednja javna mesta:

 

 

 

 

1. TRG SVOBODE (zraven kioska Pikapolonica)

 

 

2. GLAVNI TRG (stara Avtobusna postaja)

 

 

 

 

3. PARTIZANSKA CESTA (Trg Borisa Kidriča - med kioski)

 

 

 

 

4. BEVKOVA ULICA (ob parkirišču pri bivši TIMI )

 

 

5. OSOJNIKOVA ULICA (ob ograji pokopališča - križišče Osojnikove  in Ceste XIV. divizije)

 

 

 

 

 

 

Ponudnik lahko kandidira samo za eno  lokacijo.

 

 

 

 

 

 

II.
(pridobitev prodajnih mest)

 

 

 

 

Javne površine za peko in prodajo kostanja  se oddajo v uporabo za čas od 1. oktobra 2016 do 31. decembra 2016.

 

 

 

 

Ponudbi (Priloga I.) je treba priložiti:

 

 

 • identifikacijsko številko (davčna številka),

   

 • potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti peke in prodaje kostanjev ali potrdilo o priglasitvi osebnega dopolnilnega dela, ki ga zasebniku izda pristojni organ Upravne enote Republike Slovenije

   

 • navedbo višine enkratnega nadomestila za uporabo javne površine, ki jo je ponudnik pripravljen ponuditi za uporabo javne površine, ki pa ne sme biti nižja od:

   

 

 

Ø  1700,00 EUR za lokacijo pod zaporednima številkama 1 in 2.;                 

 

 

Ø  1400,00 EUR za lokacijo pod zaporedno številko 3

 

 

Ø  1000,00 EUR za lokacije pod zaporednima številkama 4 in 5

 

 

 

 

 

 

Na lokacijah za peko in prodajo mora izbrani ponudnik postaviti svojo utico, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

 

 • Utice smejo biti  velike  2,00 m x 3,00 m tlorisne površine;

   

 

 

Najvišje enkratno nadomestilo je merilo za izbiro ponudnika. Če bosta dva ponudnika ponudila isto višino enkratnega nadomestila za isto lokacijo, bodo izvedena pogajanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudbe morajo prispeti do vključno petka 9. septembra 2016 do 9:00 ure na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet  in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, z oznako "JAVNI RAZPIS - KOSTANJ " NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 12. septembra 2016 ob 10:00 uri na naslovu Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 353/III. nadstropje

 

 

Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu javnega razpisa. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja.

 

 

 

 

Z izbranim ponudnikom bodo pogodbe za uporabo javnih površin za peko in prodajo kostanja z natančno določitvijo mikrolokacije podpisane v roku 5 dni po izbiri.

 

 

 

 

Izbrani ponudniki , ki bodo na javnem razpisu  pridobili pravico do postavitve utice za peko in prodajo kostanjev in te ne nameravajo uporabit, morajo o tem pisno obvestiti pristojni organ (Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor) v treh dneh po prejemu obvestila o dodeljeni lokaciji.

 

 

Izbrani ponudnik lahko postavi utico na javno površino po podpisu pogodbe in vplačilu enkratnega nadomestila, ki mora biti vplačano v roku 5 dni od podpisa pogodbe.

 

 

 

 

Prodajno utico mora izbrani  ponudnik postaviti na javno površino najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik utice ne postavi v roku 10 dni od podpisa pogodbe, se pogodba prekine in lokacija se lahko ponovno ponudi drugemu ponudniku na podlagi vloge.

 

 

 

 

Na javno površino lahko izbrani ponudnik postavi samo prodajno utico in boben za pečenje kostanjev, vso ostalo blago mora skladiščiti v utici za prodajo in peko kostanjev.

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

(način objave)

 

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe javnih mest za peko in prodajo kostanja se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor, obvestilo o razpisu pa  v časopisu Večer.

 

 

 

 

 

 

Številka: 37103-864/2016                                                                 Dr. Andrej FIŠTRAVEC

 

 

 Datum:  08.08.2016                                                                                   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

MESTNA UPRAVA

 

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

 

Sektor za komunalo in promet

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VLOGA ZA RABO JAVNIH POVRŠIN ZA PEKO IN PRODAJO KOSTANJA

 

 

 

 

PODATKI O VLAGATELJU

 

 

Ime in priimek oz. točen naziv podjetja

 

 

 

 

Naslov (ulica, hišna št., pošta)

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika

 

 

 

 

Davčna številka

 

 

 

 

Davčni zavezanec

 

 

 

 

Št. transakcijskega računa in ime banke

 

 

 

 

 

 

Vlogo dajem za javno mesto (obkrožite zaporedno številko javnega mesta za katerega kandidirate na javnem razpisu): OBKROŽI  SAMO ENO ŠTEVILKO

 

 

1. TRG SVOBODE (zraven kioska Pikapolonica)

 

 

2. GLAVNI TRG (stara Avtobusna postaja)

 

 

 

 

3. PARTIZANSKA CESTA (Trg Borisa Kidriča – med kioski)

 

 

 

 

5.  BEVKOVA ULICA ( ob parkirišču – bivša Tima)

 

 

6. OSOJNIKOVA ULICA (ob ograji pokopališča – križišče Osojnikove  in Ceste XIV. divizije)

 

 

 

 

Ponudnik lahko kandidira samo za eno  lokacijo.

 

 

 

 

Višina enkratnega nadomestila za uporabo javne površine (v EUR) – OBVEZEN VPIS

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

V ________________, dne ______________

 

 

 

 

Žig in podpis vlagatelja:

 

 

 

 

______________________________

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrezec peka kostanjev 2016
vodoravna delilna črta