Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor v letu 2016
vodoravna delilna črta

Datum objave:9.6.2016
Rok:24. 6. 2016
Kontaktna oseba:Lilijana Zorko, tel: 02/2201-313, e-pošta: lilijana.zorko@maribor.si
Popravek številka: 41001-241/2016, datum: 20.6.2016
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja  v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/2006 in 8/2016) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2016) Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
 
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor v letu 2016 in podaljšanje roka za prijavo
 
V Javnem razpisu za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor v letu 2016, številka 41001-241/2016, objavljenem 9. 6. 2016 v dnevniku Večer in spletni strani Mestne občine Maribor http://www.maribor.si/ pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi«, se opravijo popravki in sicer:
 
3. točka »Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu (opredelitev upravičencev)« se spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v Mestni občini Maribor in ima v ustanovitvenih aktih opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge tako, da izpolnjuje pogoje, določene s predpisi iz področja zdravstva.«.
 
4. točka »Drugi pogoji za prijavo programov na javni razpis in programi, ki imajo prednost pri sofinanciranju« se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet sofinanciranja po tem razpisu so lahko le programi in dejavnosti, ki vzpodbujajo procese promocije, varovanja, krepitve, izobraževanja in ohranjanja zdravja celotne populacije in:
·         so neprofitni programi, ki niso financirani kot redna dejavnost javnih služb na področju zdravstva,
·         bodo izvedeni najkasneje do 31.12.2016.«.
 
V 6. točki »Vloga na javni razpis«, se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» - odločbo o registraciji, aktom o ustanovitvi, obvestilom o vpisu v poslovni register ali drugim dokazilom o  obstoju društva/organizacije/pravnega subjekta in osebnim imenom zastopnika (obvezno),«
 
7. točka »Rok in način oddaje vlog na javni razpis« se spremeni tako, da se glasi:  
»Razpis je odprt do 1. 7. 2016. Vlagatelji morajo vloge poslati priporočeno po pošti do 1. 7. 2016 na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Oddana mora biti v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v MOM v letu 2016« in navedbo imena, naslova vlagatelja ter števila prijavljenih programov (na kuverto nalepiti izpolnjen obrazec kuverte »oprema vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). V enako opremljeni kuverti se lahko vlogo odda tudi osebno do 1. 7. 2016, do 13. ure, v sprejemni pisarni (soba 14/pritličje), Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.«.
 
V 8. točki »Odpiranje in obravnava vlog« se popravi prvi stavek drugega odstavka tako, da se glasi:
»Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila praviloma 4. 7. 2016 po izteku razpisnega roka in ne bo javno.«.
 
Besedilo popravka se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Razpis
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Rezultati
vodoravna delilna črta