JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST NA JAVNIH POVRŠINAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR V ČASU REFERNDUMSKE KAMPANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/201128/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013) ter 13., 14. in 15. člena Odloka o oglaševanju ( MUV, št. 13/2012 in 12/2013) objavlja župan Mestne občine Maribor, 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

 

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO  UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST NA JAVNIH POVRŠINAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR V ČASU REFERNDUMSKE KAMPANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH (OdZZZDR-D), KI BO DNE 20.12.2015

 

 

 

 

I.
(določitev oglaševalskih mest)

 

 

Za potrebe referendumske  kampanje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)., ki bo dne 20.12.2015,  se v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MOM) določijo naslednja oglaševalska mesta:

 

 

 

 

Podjetje, ki mora odstopiti svoja oglaševalska mesta

 

 

Vrsta in število oglaševalskih objektov, ki pripadajo posameznemu organizatorju volilne kampanje

 

 

EUROPLAKAT d.o.o     (Metropolis  Media,  Madison)

 

 

3 jumbo panoji /organizatorja

 

 

Snaga d.d.

 

 

6 plakatnih mest/organizatorja

 

 

Nigrad d.d.

 

 

6 tristranih samostoječih panojev/organizatorja

 

 

Idea Design d.o.o.

 

 

12 obešank/organizatorja

 

 

 

 

 

 

MOM organizatorjem referendumske  kampanje zagotavlja osnovno obveščanje za čas štirinajstih dni in to zadnja  dva tedna pred dnevom referenduma .V času referendumske  kampanje lahko organizatorji na podlagi vloge za uporabo javne površine (obrazec je na spletni strani MOM) postavijo stojnice izključno na Trgu Leona Štuklja in Ulici Maksimiljana Držečnika.

 

 

 

 

II.
(pridobitev oglaševalskih mest)

 

 

Organizatorjem referendumske  kampanje, ki se bodo pravočasno prijavili na ta razpis, se zagotovi število oglaševalskih objektov iz I. točke tega javnega poziva. V primeru, da se na javni poziv prijavi takšno število organizatorjev, kar bi imelo posledico, da je potrebno zagotoviti več kot 50% oglaševalskih objektov posameznega oglaševalca, se skladno s 14. členom Odloka o oglaševanju število oglaševalskih mest posameznega oglaševalca omeji na 50 % vseh njegovih oglaševalskih mest postavljenih na javnih površinah. Organizatorjem se posledično zagotovi enako število oglaševalskih mest glede na število prijav.

 

 

 

 

 

 

Pisno vlogo za pridobitev oglaševalskih mest lahko vložijo organizatorji referendumske kampanje najkasneje do petka, dne 27.11.2015 do 10:00 ure na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 

 

 

 

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Uroš Kosi, vodja Sektorja za komunalo in promet v Uradu za komunalo, promet in prostor na telefon št. 2201 - 687, ali po elektronski pošti: uros.kosi@maribor.si.

 

 

 

 

V vlogi je potrebno navesti naziv in naslov organizatorja referendumske kampanje ter odgovorno osebo.

 

 

Uporaba oglaševalnih mest  se bo določila z žrebanjem, ki bo potekalo dne 03.12.2015  ob 9:00 v dvorani Generala Maistra - Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

 

 

III.
(način oglaševanja)

 

 

Organizatorji referendumske kampanje, ki bodo pridobili pravico do uporabe oglaševalskih mest  po izvedenem žrebanju in vseh dodeljenih mest ne nameravajo uporabiti , morajo o tem pisno obvestiti pristojni organ (Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor)  v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila o dodeljenih oglaševalskih mestih.

 

 

IV.

 

 

(reševanje sporov)

 

 

Za vse, kar ni določeno v teh pogojih, se uporablja Zakon o volilni in referendumski kampanji in Odlok o oglaševanju.

 

 

V.

 

 

(način objave)

 

 

Razpis za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest na javnih površinah  se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

 

 

Dne:17.11.2015

 

 

Zadeva: 37104-115/2015           

 

 

                                                                                                   župan Mestne občine Maribor 

 

 

                                                                                                      dr. Andrej Fištravec, l.r.

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta