Župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, se je srečal s člani Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta

Maribor, 13. oktober 2015

Nevladne organizacije so partner mestni upravi pri uresničevanju razvojnih ciljev mesta Maribor

Župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec se je 13. oktobra srečal s člani Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mariboru (v nadaljevanju; Komisija). Šlo je za prvo formalno srečanje z vodstvom Mestne občine Maribor, po nastopu dela članic in članov Komisije v drugem mandatu.  Komisija, kot županovo posvetovalno telo, deluje od leta 2011. Vsebina pogovora se je nanašala na trenutno najbolj pereče probleme, s  katerimi se pri svojem delu soočajo nevladne organizacije (NVO) in med katerimi izstopa izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO.


Po uvodnem pozdravnem nagovoru župana in predstavitvi članic in članov Komisije s strani predsednika Komisije, Boruta Ambrožiča, je Bojan Golčar iz Zavoda PIP, Regionalno stičišče NVO Podravja, izpostavil pomen upoštevanja načel transparentnosti in učinkovitosti rabe javnega denarja, ki narekujeta premišljeno sofinanciranje programov in projektov, s katerimi nevladne organizacije, kot partner občini, prispevajo k uresničevanju zastavljenih občinskih razvojnih ciljev na področjih zagotavljanja socialne varnosti, varovanja okolja, športa in rekreacije, mladine in kulture. Ker predstavlja področje sofinanciranja programov in projektov nevladnih organizacij pomembno področje dela občinskih uprav in ga že vrsto let spremljajo težave pri njegovem izvajanju, so slovenske nevladne podporne organizacije pripravile celovit priročnik za pripravo občinskih javnih razpisov, ki bo občinskim uradnikom predstavljal koristni pripomoček za zagotavljanje boljši razpisov, tako v izvedbenem kot vsebinskem oziru. Predlog Komisije, da se oblikuje delovna skupina, ki bo pripravila spremembe in dopolnitve obstoječega načina priprave in izvajanja javnih razpisov, je bil s strani župana sprejet. To bo omogočilo takojšni pričetek njenega delovanja, s ciljem pripraviti javne razpise in jih objaviti v decembru tega leta za prihodnje leto oziroma tudi za leto 2017, kjer bodo razpisi pripravljeni za dvoletno obdobje sofinanciranja. Uspešna realizacija tega cilja bo pomembno prispevala k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje in razvoj nevladnih organizacij, ki s svojim delom zagotavljajo pomembne in potrebne javno koristne programe, tako za razvoj mesta kot dvig blaginje njegovih občank in občanov.


Člani Komisije so župana seznanili tudi z nekaterimi ostalimi problemi s katerimi se nevladne organizacije soočajo pri svojem delu na področju športa, kulture, mladine, okolja, izobraževanja, sociale in zdravja. Omeniti velja problematiko zagotavljanja javne infrastrukture za izvajanje športnih in rekreacijskih programov, uresničevanja zastavljenih ciljev na področju razvoja kulture, v skladu s sprejetim Lokalnim programom kulture v Mestni občini Maribor, pri čemer je bila ponovno izpostavljena potreba po vzpostavitvi Sveta za kulturo, ki bo med ostalimi nalogami spremljal tudi uresničevanje strategije na področju kulture, kot pomembne priložnosti za razvoj mesta. Zavzeli smo se tudi za nadaljevanje priprave in sprejetja Lokalnega programa mladih ter krepitve sodelovanja med Zavodom za zaposlovanje in Mestno občino Maribor pri skupnem oblikovanju smernic razvoja na področju zaposlovanja in izvajanja programa javnih del, skozi partnersko sodelovanje nevladnih organizacij, občine ter Zavoda za zaposlovanje. Sestanek, ki je po mnenju  članov Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Maribor, ustvaril dobra izhodišča za nadaljevanje aktivnosti za krepitev nevladnih organizacij,  je bil sklenjen s pozivom k nadaljnjemu razvijanju sodelovanja med vsemi ključnimi akterji v mestu, s poudarkom na enakopravnem vključevanju nevladnih organizacij, za razvoj mesta. Temu je namenjen tudi  poziv, da se nevladnim organizacijam zagotovi možnost sodelovanja pri  evidentiranju svojih predstavnikov v svete javnih zavodov.


Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor


Dodatne informacije: Bojan Golčar, 040 353 742, bojan.golcar@zavodpip.si


vodoravna delilna črta