Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, da imajo nepremičnine, parcela št. 732/3 k.o. MELJE, parcela št. 2165/8 k.o. KOROŠKA VRATA, parceli št. 990/0 in 991/0, obe k.o. TABOR, parcele št. 654/5, 654/6, 654/7, 654/8 in 654/9, vse k.o. TRČOVA pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta