Sklep o imenovanju - 2014
vodoravna delilna črta

 

                                                                      

 

   MESTNA OBČINA MARIBOR

 

     UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR

 

ŽUPAN

 

DR. ANDREJ FIŠTRAVEC

 

 

 

 

Številka: 03201-26/2009

 

Datum: 20. avgust 2014

 

 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11 in 8/2014) izdajam

 

 

S K L E P

 

 

o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa

 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018

 

 

I.

 

V Svet invalidov kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018 (v nadaljevanju: svet)

 

 

i m e n u j e m:

 

 

 

za predsednika:

 

1. Milana KOTNIKA, Društvo Dom invalidskih društev Maribor

 

 

za namestnika predsednika:

 

      2. Martina BENKA, Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

 

      3. Vasjo CIMERMANA, Društvo vojnih invalidov Maribor

 

 

 

za stalne člane (predstavnike invalidskih društev):

 

 1. Slavka ZAKERŠNIKA, Društvo invalidov Maribor

   

 2. Alenko GAJŠT, Društvo študentov invalidov Maribor

   

 3. Martina OŠLAKA, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

   

 4. Mirka TOPOLOVCA, Društvo diabetikov Maribor

   

 5. Francija KAUČIČA, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

   

 6. Lidijo Šestak ZORIČ, Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo

   

 7. Mojco HVAUC, Društvo revmatikov Slovenije, podružnica Maribor

   

 8. Alfreda LASETZKEGA, Društvo paraplegikov Severne Štajerske Maribor

   

 9. Leona PILINGERJA, Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor

   

 10. Dragico PUFIČ, Združenje  multiple skleroze Slovenije-podružnica Maribor

   

 11. Marjana TERŠKA, Športno društvo Invalid Maribor

   

 12. Danila PAPEŽA, Društvo laringektomiranih Slovenije

   

 13. Borisa HOJNIKA, Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor

   

 14. Dejana ŠAMPERLA, Društvo distrofikov Slovenije, Štajersko-prekmursko poverjeništvo

   

 15. Dragico BEZJAK, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke Maribor

   

 16. Draga KOPRČINO, Združenje vojnih invalidov 91

   

 17. Aleksandra TRNJARA, Zveza društev za šport mladih invalidov in rekreacijo invalidov Slovenije

   

 18. Bedrijo ČREŠNIKA, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

   

 

za nestalne člane:

 

 1. Lilijano ZORKO, Sektor za zdravstveno in soc. varstvo,  Mestna občina Maribor

   

 2. Uroša KOSIJA, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Mestna občina Maribor

   

 3. Igorja REPA, Medobčinski inšpektorat in redarstvo

   

 4. Natašo KOCJANČIČ, Urad za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor

   

 5. Simona MIHALINO, Urad za šport, Mestna občina Maribor

   

 6. Gordano KOLESARIČ, Služba za investicije-projektna pisarna, MOM

   

 7. Željko KRALJ, vodjo upravnega sektorja, Mestna občina Maribor

   

 8. mag. Aleksandra PIRŠA, Nigrad Maribor d.d.

   

 9. Metko VUJIČIČ, Center za socialno delo Maribor

   

 10. Suzano MURAUS, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor

   

 11. Jasmino TKALČIČ, Inštitut RS za rehabilitacijo, OE Maribor

   

 12. Vojka BEVKA, Postaja prometne policije Maribor

   

 13. Ireno POLAJŽAR, Marprom d.d.

   

 14. Asjo MATJAŽ, samostojno novinarko

   

 15. Boruta AMBROŽIČA,Društvo za boj proti raku Štajerske,mediator za področje zdravja

   

 16. Alojza  KOVAČIČA, Rdeči križ Maribor

   

 

II.

 

 

Nestalne člane sveta imenujem za obdobje 2014-2015 in so lahko ponovno imenovani.

 

 

III.

 

 

 

Naloge sveta so:

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v Mestni občini Maribor,

 

-          opozarjanje in obveščanje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v Mestni občini Maribor,

 

-          spremljanje in uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor,

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir,

 

-          aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih arhitekturnih in komunikacijskih ovir ter nefunkcionalnih rešitev pri njihovem načrtovanju in izvedbi,

 

-          koordinacija med invalidskimi društvi in mestno upravo za boljše in učinkovitejše reševanja problematike invalidov na način, ki jim olajšuje dosegljivost organov, ki rešujejo problematiko invalidov.

 

 

Naloge sveta se lahko podrobneje določijo v poslovniku.

 

 

 

 

 

IV.

 

 

Sestava sveta, njegova organiziranost, način in postopek dela ter druge zadeve, pomembne za delovanje sveta, se določijo v Poslovniku sveta invalidov Mestne občine Maribor.

 

 

Poslovnik sprejme svet.

 

 

V.

 

 

Svet začne z delom takoj po veljavnosti tega sklepa.

 

 

VI.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po podpisu župana.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju Sveta invalidov, št. 03201-26/2009 z dne 10. decembra 2012.

 

 

Obrazložitev:

 

Julija 2009 je Mestna občina Maribor pripravila srečanje z invalidskimi društvi na temo »Položaj invalidov v Mariboru«. Namen srečanja je bil prisluhniti predstavnikom društev o težavah, s katerimi se najpogosteje srečujejo njihovi člani, hkrati pa oblikovati smernice za prihodnje delovanje občine v smeri izboljšanja položaja invalidov v mestu.

 

 

Z namenom okrepitve sodelovanja društev z mestnimi institucijami in boljšo organizacijo delovanja na tem področju je bilo predlagano, da se naj ustanovi in imenuje Svet invalidov kot stalno posvetovalno telo župana in delovna skupina, ki je pripravila Analizo stanja in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor. Svet invalidov je v sodelovanju z vsemi petnajstimi invalidskimi društvi v Mariboru pripravil Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor in ga oddal Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Na podlagi tega poročila je ZDIS s sklepom odločila, da Mestni občini Maribor podeli naziv »Občina po meri invalidov«.

 

 

Za obdobje 2014-2018 župan Mestne občine imenuje Svet invalidov v sestavi, kot je navedeno v sklepu o imenovanju.

 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. Andrej FIŠTRAVEC

 

                                                                                                         ŽUPAN

 

 

 

 

 

Prejme:

 

- imenovani

 

- Kabinet župana

 

- MARKO ŽULA, univ. dipl. prav., Direktor mestne uprave

 

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost

 

Vložiti:

 

- v zadevo

 

                                                                      

 

   MESTNA OBČINA MARIBOR

 

     UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR

 

ŽUPAN

 

   DR. ANDREJ FIŠTRAVEC

 

 

 

Številka: 03201-26/2009

 

Datum: 21. november 2014

 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11 in 8/2014) izdajam

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi Sklepa o imenovanju v Svet invalidov kot posvetovalno telo

 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018

 

 

I.

 

Sklep o imenovanju Sveta invalidov, št. 03201-26/2009 z dne 20. avgusta 2014, se v točki I. spremeni in dopolni z imenovanjem novega člana.

 

II.

 

Na predlog Društva invalidov Maribor, v Svet invalidov kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018 kot stalnega člana, namesto Slavka ZAKERŠNIKA, imenujem:

 

 

Emerika TOPLERJA, Društvo invalidov Maribor.

 

 

 

Obrazložitev:

 

Slavko ZAKERŠNIK, ki je bil na  predlog Društva invalidov Maribor za stalnega člana Sveta invalidov imenovan s sklepom župana dne 20.8.2014, je podal odstopno izjavo. UO DIM je na svoji 17. redni seji dne 6.10.2014 sprejel sklep, s katerim sprejema ta odstop in na izpraznjeno mesto člana Sveta invalidov predlaga g. Emerika Toplerja. Svet invalidov MOM je Emerika Toplerja potrdil na 24. redni seji dne 4.11.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejmejo:

 

- imenovani

 

- Kabinet župana

 

- Damjan LAH, mag. posl. ved,

 

v. d. direktorja mestne uprave

 

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost

 

Vložiti:

 

- v zadevo

 

 

 

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

                                                                      

 

   MESTNA OBČINA MARIBOR

 

     UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR

 

ŽUPAN

 

   DR. ANDREJ FIŠTRAVEC

 

 

 

Številka: 03201-26/2009

 

Datum: 12. september 2014

 

 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11 in 8/2014) izdajam

 

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi Sklepa o imenovanju v Svet invalidov kot posvetovalno telo

 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018

 

 

I.

 

Sklep o imenovanju Sveta invalidov, št. 03201-26/2009 z dne 20. avgusta 2014, se v točki I. spremeni in dopolni z imenovanjem nove članice.

 

 

 

II.

 

Na predlog Humanitarne organizacije INKONT Maribor, v Svet invalidov kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor za obdobje 2014-2018 kot stalno članico imenujem:

 

 

Slavico JAUŠOVEC, Humanitarna organizacija INKONT Maribor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejmejo:

 

- imenovana

 

- Kabinet župana

 

- MARKO ŽULA, univ. dipl. prav., Direktor mestne uprave

 

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost

 

Vložiti:

 

- v zadevo

 

 

 

 

 

Dr. Andrej FIŠTRAVEC

 

ŽUPAN

 

 

 


vodoravna delilna črta