Sklep o imenovanju - 2012
vodoravna delilna črta

 

 

                                                                      

 

 

   MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

     UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR

 

 

ŽUPAN

 

 

   FRANC KANGLER

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 03201-26/2009

 

 

Datum: 10. december 2012

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/11) izdajam

 

 

 

 

S K L E P

 

 

 

o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa

 

 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2012-2014

 

 

 

 

I.

 

 

V Svet invalidov kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju: svet)

 

 

 

 

i m e n u j e m:

 

 

 

 

 

 

za predsednika:

 

 

1. Milana MIKLA, podžupana  Mestne občine Maribor

 

 

 

 

za namestnika predsednika:

 

 

2. Natašo REBERNIK, OZARA d.o.o.

 

 

3. Milana KOTNIKA, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

 

 

 

 

za stalne člane (predstavnike invalidskih društev):

 

 

 1. Slavka ZAKERŠNIKA, Društvo invalidov Maribor

   

 2. Alenko BERA, Društvo študentov invalidov Maribor

   

 3. Francija ŽIBERNO, Društvo paraplegikov severne Štajerske Maribor

   

 4. Matejo KRAMBERGER, OZARA Slovenija

   

 5. Ivanko KOTNIK, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

   

 6. Ivana HRASTNIKA, Društvo diabetikov Maribor

   

 7. Vasjo CIMERMANA, Društvo vojnih invalidov Maribor

   

 8. Martina BENKA, Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

   

 9. Francija KAUČIČA, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

   

 10. Francija BEDRAČA, Invalidsko društvo ILCO Maribor

   

 11. Tarasa POLJANCA, Društvo Dom invalidskih društev Maribor

   

 12. Lidijo Šestak ZORIČ, Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo

   

 13. Mojco HVAUC, Društvo revmatikov Slovenije, podružnica Maribor

   

 14. Alfreda LASETZKEGA, Društvo paraplegikov Severne Štajerske Maribor

   

 15. Leona PILINGERJA, Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor

   

 16. Slavico JAUŠOVEC, Združenje  multiple skleroze Slovenije-podružnica Maribor

   

 17. Emerika TOPLERJA, Društvo invalidov Maribor

   

 18. Valterja PRISTOVNIKA, Športno društvo Invalid Maribor

   

 19. Danila PAPEŽA, Društvo laringektomiranih Slovenije

   

 20. Borisa HOJNIKA, Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor

   

 21. Dejana ŠAMPERLA, Društvo distrofikov Slovenije, Štajersko-prekmursko poverjeništvo

   

 22. Inge ZOREC, Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke Maribor

   

 23. Draga KOPRČINO, Združenje vojnih invalidov 91

   

 

 

za nestalne člane:

 

 

 1.  mag. Stojana SKALICKEGA, mestnega arhitekta, Mestna občina Maribor

   

 2.  Lilijano ZORKO, Sektor za zdravstveno in soc. varstvo,  Mestna občina Maribor

   

 3.  Uroša KOSIJA, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Mestna občina Maribor

   

 4. Igorja REPA, Medobčinski inšpektorat in redarstvo

   

 5. Natašo KOCJANČIČ, Urad za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor

   

 6. Gregorja ŽMAKA, Urad za šport, Mestna občina Maribor

   

 7. Gordano KOLESARIČ, Služba za investicije-projektna pisarna, MOM

   

 8. Tadeja PEŠLA, vodjo informatike,  Mestna občina Maribor

   

 9. mag. Aleksandra PIRŠA, Nigrad Maribor d.d.

   

 10. Metko VUJIČIČ, Center za socialno delo Maribor

   

 11. Suzano MURAUS, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor

   

 12. Jasmino TKALČIČ, Inštitut RS za rehabilitacijo, OE Maribor

   

 13. Vojka BEVKA, Postaja prometne policije Maribor

   

 14. Ireno POLAJŽAR, Marprom d.d.

   

 15. Asjo MATJAŽ, samostojno novinarko

   

 16. Uršulo GODEC, novinarko

   

 17. Boruta AMBROŽIČA ml., Rotary klub Maribor Park

   

 18. Alojza  KOVAČIČA, Rdeči križ Maribor

   

 19. Karin JEŽOVITO, prostovoljko

   

 

 

II.

 

 

 

 

Nestalne člane sveta imenujem za obdobje 2012-2013 in so lahko ponovno imenovani.

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

Naloge sveta so:

 

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v Mestni občini Maribor,

 

 

-          opozarjanje in obveščanje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v Mestni občini Maribor,

 

 

-          spremljanje in uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor,

 

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir,

 

 

-          aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih arhitekturnih in komunikacijskih ovir ter nefunkcionalnih rešitev pri njihovem načrtovanju in izvedbi,

 

 

-          koordinacija med invalidskimi društvi in mestno upravo za boljše in učinkovitejše reševanja problematike invalidov na način, ki jim olajšuje dosegljivost organov, ki rešujejo problematiko invalidov.

 

 

 

 

Naloge sveta se lahko podrobneje določijo v poslovniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

Sestava sveta, njegova organiziranost, način in postopek dela ter druge zadeve, pomembne za delovanje sveta, se določijo v Poslovniku sveta invalidov Mestne občine Maribor.

 

 

 

 

Poslovnik sprejme svet.

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

Svet začne z delom takoj po veljavnosti tega sklepa.

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po podpisu župana.

 

 

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju Sveta invalidov, št. 03201-26/2009 z dne 20. decembra 2011 in sprememba sklepa, št. 03201-26/2009 z dne 4. aprila 2012.

 

 

 

 

Obrazložitev:

 

 

Julija 2009 je Mestna občina Maribor pripravila srečanje z invalidskimi društvi na temo »Položaj invalidov v Mariboru«. Namen srečanja je bil prisluhniti predstavnikom društev o težavah, s katerimi se najpogosteje srečujejo njihovi člani, hkrati pa oblikovati smernice za prihodnje delovanje občine v smeri izboljšanja položaja invalidov v mestu.

 

 

 

 

Z namenom okrepitve sodelovanja društev z mestnimi institucijami in boljšo organizacijo delovanja na tem področju je bilo predlagano, da se naj ustanovi in imenuje Svet invalidov kot stalno posvetovalno telo župana in delovna skupina, ki je pripravila Analizo stanja in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor. Svet invalidov je v sodelovanju z vsemi petnajstimi invalidskimi društvi v Mariboru pripravil Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor in ga oddal Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Na podlagi tega poročila je ZDIS s sklepom odločila, da Mestni občini Maribor podeli naziv »Občina po meri invalidov«.

 

 

 

 

Za obdobje 2012-2014 župan Mestne občine imenuje Svet invalidov v sestavi, kot je navedeno v sklepu o imenovanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Franc KANGLER

 

 

                                                                                                     ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejme:

 

 

- imenovani

 

 

- Kabinet župana

 

 

- Milica SIMONIČ STEINER, univ. dipl. prav., Direktorica mestne uprave

 

 

- Služba za delovanje mestnega sveta

 

 

Vložiti:

 

 

- v zadevo 

   

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta