Sklep o imenovanju - 2010
vodoravna delilna črta

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

ŽUPAN

 

 

 

 

Številka: 03201-26/2009

 

Datum: 1. december 2010

 

 

 

 

 

Po 45. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) izdajam

 

 

 

 

S K L E P

 

o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa

 

župana Mestne občine Maribor za obdobje 2010-2014

 

 

 

I.

 

V Svet invalidov

 

 

 

i m e n u j e m :

 

 

 

za predsednika:

 

-       Aleša ŠKOFA, vodjo Službe za delovanje mestnega sveta,  Mestna občina Maribor

 

 

za namestnika predsednika:

 

-       Milana MIKLA, podžupana,  Mestna občina Maribor

 

-       Natašo REBERNIK

 

 

za stalne člane (predstavnike invalidskih društev):

 

-       Slavka ZAKERŠNIKA, Društvo invalidov Maribor

 

-       Alenko BERA, Društvo študentov invalidov Maribor

 

-       Francija ŽIBERNO, Društvo paraplegikov severne Štajerske Maribor(strokovni sodelavec)

 

-       Milana KOTNIKA, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

 

-       Ivanko KOTNIK, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

 

-       Ivana HRASTNIKA, Društvo diabetikov Maribor

 

-       Vasjo CIMERMANA, Društvo vojnih invalidov Maribor

 

-       Martina BENKA, Medobčinsko društvo Sožitje Maribor

 

-       Francija KAUČIČA, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije Maribor

 

-       Francija BEDRAČA, Invalidsko društvo ILCO Maribor

 

-       Tarasa POLJANCA, Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo

 

-       Lidijo Šestak ZORIČ, Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo

 

-       Mojco HVAUC, Društvo revmatikov Slovenije, podružnica Maribor

 

-       Alfreda LASETZKEGA, Društvo paraplegikov Severne Štajerske Maribor

 

-       Darjo GOJKOŠEK, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor(strokovna sodelavka)

 

-       Leona PILINGERJA, Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor

 

-       Slavico JAUŠOVEC, Združenje  multiple skleroze Slovenije-podružnica Maribor

 

-       Emerika TOPLERJA, Društvo invalidov Maribor

 

-       Valterja PRISTOVNIKA, Športno društvo Invalid Maribor

 

 

za nestalne člane (predstavnike institucij):

 

-       mag. Stojana SKALICKEGA, mestnega arhitekta, Mestna občina Maribor

 

-       mag. Moniko KIRBIŠ, Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna, Mestna občina Maribor

 

-       Lilijano ZORKO, Sektor za zdravstveno in soc. varstvo,  Mestna občina Maribor

 

-       Uroša KOSIJA, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Mestna občina Maribor

 

-       Danijela ŽELEZNJAKA, Medobčinska redarska služba,

 

-       mag. Franja ŠVEJGERJA, Medobčinski inšpektorat

 

-       Nino BULATOVIĆ, Urad za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor

 

-       Simona MIHALINO, Urad za šport, Mestna občina Maribor

 

-       Željko KRALJ, urednica spletne strani,  Mestna občina Maribor

 

-       mag. Aleksandra PIRŠA, Nigrad Maribor d.d.

 

-       Metko VUJIČIČ, Center za socialno delo Maribor

 

-       Suzano MURAUS, Zavod RS za zaposlovanje, OE Maribor

 

-       Jasno BOŽIČ, Inštitut RS za rehabilitacijo, OE Maribor

 

-       Vojka BEVKA, Postaja prometne policije Maribor

 

-       Ireno POLAJŽAR, Veolia Transport Štajerska d.d.

 

-       Špelo DRSTVENŠEK, ravnateljica OŠ Tone Čufar Maribor, koordinatorica kolegija ravnateljev

 

 

kot predstavnici medijev:

 

-       Asjo MATJAŽ, samostojna novinarka

 

-       Uršulo GODEC, Mariborski utrip in oddaja Spoznajmo se.com (TELE M)

 

 

kot predstavnike humanitarnih organizacij:

 

-       mag. Boruta AMBROŽIČA ml., Rotary klub Maribor Park, zastopnik pacientovih pravic

 

-       Mihelo GOSTENČNIK, Rotary klub Maribor Lent, predstavnica JZ športni objekti Maribor

 

-       Alojza  KOVAČIČA, Rdeči križ Maribor

 

 

 

 

II.

 

 

Naloge Sveta invalidov so:

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v MOM,

 

-          opozarjanje in informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v MOM,

 

-          spremljanje uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM,

 

-          opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir,

 

-          aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih ovir ter nefunkcionalnih rešitev,

 

-          drugo.

 

 

 

 

III.

 

 

Seje sklicuje in vodi predsednik sveta. Svet veljavno odloča, če je na seji prisotna večina stalnih članov.

 

Predsednik lahko za vodenje seje in za izvedbo ostalih aktivnosti, povezanih z delovanjem sveta, pooblasti namestnika ali kateregakoli stalnega člana Sveta invalidov.

 

 

 

 

IV.

 

 

Administrativno-tehnične naloge za Svet invalidov opravlja sekretar/-ka Sveta invalidov.

 

 

 

 

V.

 

 

Članstvo v Svetu invalidov preneha z izstopom posameznega člana.

 

 

 

 

VI.

 

 

Svet invalidov lahko prične z delom takoj po podpisu tega sklepa.

 

 

 

 

VII.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju Sveta invalidov, št. 03201-26/2009 z dne 22. oktobra 2009 in sprememba sklepa, št. 03201-26/2009 z dne 15. junija 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev:

 

Julija 2009 je Mestna občina Maribor pripravila srečanje z invalidskimi društvi na temo »Položaj invalidov v Mariboru«. Namen srečanja je bil prisluhniti predstavnikom društev o težavah, s katerimi se najpogosteje srečujejo njihovi člani, hkrati pa oblikovati smernice za prihodnje delovanje občine v smeri izboljšanja položaja invalidov v mestu.

 

Z namenom okrepitve sodelovanja društev z mestnimi institucijami in boljšo organizacijo delovanja na tem področju je bilo predlagano, da se naj ustanovi in imenuje Svet invalidov kot stalno posvetovalno telo župana in delovna skupina, ki bo pripravila Analizo stanja in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor. Svet invalidov je v sodelovanju z vsemi petnajstimi invalidskimi društvi v Mariboru pripravil Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor in ga oddal Zvezi delovnih invalidov Slovenije. Na podlagi tega poročila je ZDIS s sklepom odločila, da Mestni občini Maribor podeli naziv »Občina po meri invalidov«.

 

 

Za obdobje 2010-2014 župan Mestne občine imenuje Svet invalidov v sestavi kot je navedeno v sklepu o imenovanju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREJMEJO:

 

1. Imenovani

 

3. Kabinet župana

 

4. Direktorica mestne uprave

 

5. Služba za delovanje mestnega sveta

 

6. Arhiv -spis

 

Franc KANGLER

 

ŽUPAN

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju - 2010
vodoravna delilna črta