Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi MOM
vodoravna delilna črta

 

Višje sodišče v Ljubljani je 30. junija 2015 ugodilo pritožbi Mestne občine Maribor vloženi zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je stečajnemu upravitelju Športnega centra Pohorje - v stečaju, izdalo soglasje o višini odkupne vrednosti žičniških naprav. Ta naj bi znašala 17.081.573,25 EUR, občina pa bi morala znesek plačati konec maja 2015. Višje sodišče v Ljubljani je tako sklep Okrožnega sodišča v Mariboru razveljavilo, predlog stečajnega upravitelja za izdajo soglasja o višini odkupne vrednosti pa zavrglo.
 
Po odločitvi višjega sodišča izpodbijani sklep ni bil izdan v skladu z veljavno zakonodajo, stečajni upravitelj pa tudi ni imel podlage, da bi zaprosil sodišče za soglasje k odkupni vrednosti žičniških naprav. O višini nadomestila in rokih plačila namreč ni pristojen odločati stečajni upravitelj, ampak le stečajno sodišče. Kot navaja sodišče v izdanem sklepu, je nedvomno treba določiti nadomestilo za prehod žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, med njimi tudi krožno kabinske žičnice, katerih prenos lastništva v postopku zahteva občina, torej nadomestilo za razlastitev. Občina, na katero so žičniške naprave z izločitvijo prešle, temu niti ne nasprotuje, vendar je logično, da se stečajni dolžnik kot prejšnji lastnik in občina kot novi lastnik, najprej poskusila uskladiti glede višine tega nadomestila.
Vsekakor pa na koncu o višini in roku plačila odloči stečajno sodišče, ki mora, če med strankama obstoji spor glede določenih elementov, postaviti ustreznega cenilca, sklep pa lahko izda šele po izvedenem kontradiktornem postopku. Stečajni upravitelj v okviru tega postopka ne more občine zavezati in je prisiliti, da poleg žičniških naprav prevzame v lastništvo še vso ostalo premično premoženje, ki ne služi izvajanju žičničarske dejavnosti, tako kot je to stečajni upravitelj storil, ko je občini ponudil smuči, smučarske palice in čevlje, sušilce, svetilke, stole, mize, garderobne omare, pomivalne stroje in še vso drugo opremo, ki se je našla v popisu osnovnih sredstev stečajnega dolžnika Športnega centra Pohorje in še to po knjigovodski vrednosti.
Glede na odločitev višjega sodišča v Ljubljani, MO Maribor  v tem trenutku Športnemu centru Pohorje v stečaju ni zavezana plačani ničesar oz. bo zavezana plačati tisto višino odkupne vrednosti žičniških naprav, ki bo pravnomočno določena v konktradiktornem postopku, ki ga sedaj mora izvesti Okrožno sodišče v Mariboru.
.


vodoravna delilna črta