Srečanje z novnarji
vodoravna delilna črta

 

Na današnjem srečanju z novinarji je vodstvo Mestne občine Maribor sporočilo sledeče:
 
Mestna občina Maribor se je odločila, da s projektom uporabe vračljivih plastičnih kozarcev za točenje pijač na javnih prireditvah, aktivno zmanjšuje količine odpadne embalaže in tudi na ta način skrbi za trajnostni razvoj mesta. Okoljsko ozaveščanje prebivalcev mesta in gostov, ki mesto obiskujejo ob množičnih prireditvah, ima le omejene učinke, zato je potrebno sprejeti konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k bistvenemu zmanjševanju količin odpadkov, predvsem odpadne embalaže ob javnih prireditvah. Na seji mestnega sveta bo zato v obravnavi odlok, ki bo predpisal obvezno uporabo vračljive plastične embalaže za točenje pijač na vseh množičnih javnih prireditvah.
 
V Mariboru se tekom leta odvije vrsta javnih prireditev, tako v organizaciji Mestne občine Maribor kot tudi drugih organizatorjev. Na prireditvah se točijo tako alkoholne kot nealkoholne pijače praviloma v plastične kozarce za enkratno uporabo. Dejstvo je, da s tem nastajajo velike količine odpadkov (plastične, kovinske in steklene embalaže) in tudi veliki stroški. Po podatkih izvajalca javne službe gre za ca 2-3 tone odpadne embalaže in iz vidika Zakona o varstvu okolja in Uredbe o ravnanju z odpadki je tako stanje nesprejemljivo. Evropska in slovenska zakonodaja kot prvo premiso ravnanja z materiali postavlja zahtevo preprečevanja nastajanja odpadkov.
 
Sistem uporabe povratne embalaže na prireditvah je trenutno okoljsko najbolj sprejemljiv v primerjavi z uporabo katerekoli druge embalaže za enkratno uporabo, vključno z okoljsko obremenitvijo zaradi transporta na pranje. To dokazuje tudi mednarodna študija, ki so jo leta 2007, pred pričetkom evropskega prvenstva v nogometu leta 2008 v Avstriji in Švici izvedli Avstrijsko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo, Švicarski zvezni urad za okolje (BAFU) s podporo mest in partnerjev Bern, Basel, Zürich, Hannover, Dunaj, Zvezna dežela Salzburg, Zvezna dežela Koroška, Zvezno ministrstvo za okolje (Nemčija). Študija je dokazala, da je razdalja do pralnice optimalna do razdalje do 300 km. Seveda je ob tej razlagi potrebno razumeti, da ne gledamo ozko samo svojega okolja ali okolice, temveč širše okolje z vsemi okoljskimi vidiki. Iz vidika sledenju zakonskim in podzakonskim zahtevam predpisov na področju ravnanja z odpadki predlagamo dopolnitev Odloka o rabi javnih površin, saj predmetni odlok določa pravila ravnanja na javnih površinah tako v primeru posebne kot podrejene rabe javnih površin – prireditve.
Kaj želimo doseči s predlaganimi spremembami odloka:
 
1. Uporaba povratnih kozarcev na javnih prireditvah je standard, ki se v državah EU uspešno uporablja že vrsto let. Slovenija na tem področju zaenkrat nima prav veliko prakse, z izjemo Maribora. Dejstvo je, da je bila uporaba povratnih kozarcev na javnih prireditvah v organizaciji MOM prisotna že od jeseni 2014. Tako so te kozarce uporabljali gostinci in gostje na Martinovanju, na Festivalu Stare trte, Čarobnem decembru, novembrskem prenosu nogometnih tekem in še na nekaterih drugih manjših prireditvah. Izkušnje so pokazale, da ni težav na ta način izvesti izdajo in točenje pijač. Poteza Maribora je bila z odobravanjem sprejeta tudi na Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi pridobljenih izkušenj, mnenj gostov in gostincev in ob spremljanju okoljskih učinkov smo se odločili, da bi obvezo uporabe povratne embalaže uvedli na vseh javnih prireditvah, ki potekajo na javnih površinah ter tako prireditve dvignili na višji nivo.
2. Določila odloka veljajo za javne prireditve, ki se odvijajo na javnih površinah, torej za tiste prireditve, za katere si mora organizator že sedaj pridobiti dovoljenje za uporabo javne površine. Organizatorji praviloma vedo, kdaj organizirajo prireditve na javnih površinah, zato iz tega naslova ni pričakovati nejasnosti. Na primer: Prireditev Zlata lisica ne poteka na javni površini, tudi nogometne tekme ne.
3. Organizator bo zavezan, da bo na prireditvi izdajal in točil pijačo v povratni embalaži. Iz prakse vemo, da se vračanje embalaže lahko doseže predvsem s kavciranjem izdane embalaže. Na prireditvi to praktično pomeni, da gostinec zaračuna kavcijo za izdano embalažo v kateri je gost kupil pijačo in sicer s ciljem, da gost vrne embalažo, dobi povrnjeno kavcijo in da ni nepotrebnih odpadkov.
4. Vrsta in velikost povratne embalaže ni predpisana. Lahko je plastična, steklena, keramična. Pomembno je, da je funkcionalno uporabna za gostinca ter da zadošča standardom embalaže za živila.
  
Mestni svet bo obravnaval tudi predlog Županove liste za sprejem sklepa, ki ga je kljub premajhnemu številu zbranih podpisov na sejo mestnega sveta uvrstil župan dr. Andrej Fištravec.
Na podlagi sprejetega sklepa bo lokalna skupnost lastnika Nove KBM d.d. – Vlado Republike Slovenija, predsednika države g. Boruta Pahorja in predsednika vlade Republike Slovenije g. Mira Cerarja pozvala, da zagotovijo transparentno prodajo Nove KBM d.d., brez špekulacije ter, da se pri prodaji zagotovi družbena odgovornost do delavcev, komitentov in širšega družbenega okolja.
Lokalna skupnost  ocenjuje, da ima Nova KBM d.d. pomemben položaj v lokalnem okolju in da bi ne-transparentna ter špekulativna prodaja lahko imela negativne posledice v lokalnem okolju tako za delavce, v smislu novih odpuščanj; za komitente v smislu krčenja poslovne mreže in dodatnih stroškov poslovanja ter za širše družbeno okolje z ukinjanjem spodbud v obliki sponzorstev, donacij ipd. Lokalna skupnost opozarja na dejstvo, da se je v zadnjih letih v NKBM d.d. vložilo več kot milijardo davkoplačevalskega denarja in da so bili konec leta 2013 razlastninjeni mali delničarji, banka pa se prodaja za dokaj nizko kupnino, zato meni, da je zahteva upravičena.
  
V zadnjih dneh je v medijih odjeknila novica, da je sodišče pritrdilo stečajnemu upravitelju ŠČ Pohorje, ki je izkazal za več kot 17 milijonov EUR obveznosti MO Maribor iz naslova odkupne vrednosti.
Vodstvo MO Maribor je mnenja, da bi sodišče moralo določno in natančno v obrazložitvi predmetnega sklepa navesti vso podlago ter vsa dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je bil izračunan predmetni znesek. S sklepom pa je sodišče zgolj podalo soglasje k določeni odkupni vrednosti s strani stečajnega upravitelja, pri čemer pa iz obrazložitve sploh ni razvidno, kako in na podlagi kakšnih izračunov je predmetni znesek bil izračunan.
Iz navedenega razloga bo MO Maribor podala pritožbo zoper sklep.
Vodstvo MO Maribor domneva, da je določena odkupna vrednost s strani stečajnega upravitelja nastala na podlagi pogodb in poroštev, ki jih je, deloma tudi brez potrditve mestnega sveta, podpisal bivši župan MO Maribor. 
Na ta dejstva je vodstvo MO Maribor opozarjalo že pred stečajem ŠC Pohorje. Vodstvo MO Maribor se bo na sklep pritožilo, hkrati pa sprejelo vse potrebne ukrepe in izkoristilo vse pravne možnosti, da zaščiti premoženje MO Maribor.
 
S projektom energetske sanacije kotlovnic bo MO Maribor energetsko sanirala kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti MO Maribor (7 osnovnih šol, 5 vrtcev, Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirala sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, kajti podjetje Petrol d.d. je na Mestno občino Maribor naslovilo Vlogo o zainteresiranosti vlaganj zasebnega partnerja v energetske sanacije kotlovnic.
 
Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu. Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.
 
 
 


vodoravna delilna črta