Predlog proračuna za 2015 pripravljen
vodoravna delilna črta

 

Vodstvo Mestne občine Maribor je predstavilo predlog proračuna, ki je rezultat intenzivnega dela zadnjih treh mesecev, potem, ko so decembrska izhodišča proračuna pokazala dokaj zaskrbljujočo sliko. Vodstvo MO Maribor je v tem času iskalo dodatne proračunske vire, kakor tudi vse možne racionalizacije stroškov tako v mestni upravi kot pri proračunskih porabnikih, ki pa niso smele posegati v vsebine dela porabnikov.
 
Predlog proračuna MO Maribor v letu 2015 predvideva okrog 95 milijonov EUR prihodkov, s čimer je primerljiv z realizacijo prihodkov v letu 2013, kljub temu, da je Vlada RS letos še znižala prihodke občin iz t.i. povprečnine. MO Maribor je na račun tega znižanja izgubila 4.867.979 EUR prihodkov. Predlog proračuna predvideva zadolževanje v višini 2,2 milijona EUR, ker pa bo MO Maribor v letu 2015 odplačala 3,1 milijona EUR starih kreditov, se bo skupna zadolženost občine znižala. Dodatni viri proračunskih prihodkov, v primerjavi z decembrskimi izhodišči, so predvsem učinkovitejše pobiranje nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, višji dobički javnih podjetij ter prodaja lokalov in zemljišč.
 
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec poudarja, da je predlog proračuna za leto 2015 socialno vzdržen, kar je bil eden glavnih ciljev dela mestne uprave v zadnjih treh mesecih: »Čeprav bodo prihodki s strani države nižji, kot so bili v preteklih letih, smo ohranili vse vitalne dejavnosti na področju družbenih dejavnosti ter z zmanjševanjem proračunskih sredstev pri porabnikih nismo posegali v vsebine.«
 
Predlog proračuna predvideva znižanje porabe sredstev za delovanje mestnega sveta za približno 179.000 EUR, in sicer deloma na račun dejstva, da v letu 2015 ni lokalnih volitev, deloma pa zaradi znižanja finančnih sredstev predvidenih za financiranje svetniških skupin in političnih strank. Sredstva za delovanje Kabineta župana so v primerjavi z letom 2014 nižja za približno 104.000 EUR, v Sekretariatu za splošne zadeve pa za 174.000 EUR.
 
Za približno 370.000 EUR so se zmanjšala sredstva za delovanje javnih zavodov, zato bo ena od primarnih nalog vodstev javnih zavodov v letu 2015 poiskati vse notranje rezerve in sinergije. Več sredstev za delovanje bo potrebno poiskati tudi v okviru javnih razpisov za evropska sredstva, na katerih do sedaj nekateri javni zavodi sploh niso sodelovali.
 
Predlog proračuna predvideva povečanje sredstev na postavkah Službe za razvojne projekte in investicije za 1,6 milijona EUR. Večji del sredstev je namenjen izgradnji fiziatrije. Za približno milijon EUR se povečujejo tudi sredstva Urada za komunalo, promet in prostor ter sredstva za  subvencioniranje gospodarskih dejavnosti za približno 500.000 EUR. Predlog proračuna namenja tudi 190.000 EUR za projekt izgradnje vrtca Pekre, ki bo izpeljan s pomočjo leasinga.
 
Analiza porabe sredstev pri proračunskih porabnikih je pokazala tudi nekatere anomalije, ki bodo odpravljene (na primer, kljub izvedeni energetski prenovi na številnih zgradbah se stroški za energente pri nekaterih proračunskih porabnikih niso znižali; pojavljajo se nekatere nelogičnosti v javnih zavodih). Predlagana bo tudi  sprememba Odloka o občinskih cestah, ki bo omogočal zaračunavanje parkirnine za rezervirana parkirna mesta za vozila državnih organov.


vodoravna delilna črta