Vpis v Mednarodno šolo Maribor do 31.1.2022
vodoravna delilna črta


V Mestni občini Maribor načrtujemo odprtje mednarodne šole z IB programom oz Mednarodne šole Maribor. Gre za mednarodno priznano organizacijo International Baccalaureate Organisation iz Ženeve, ki je že 50 let vodilna mednarodna sila v izobraževanju. V Mariboru bomo mednarodni IB program ponudili na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni, od 3 do 18 leta starosti, tako da se bodo otroci in mladostniki lahko kadarkoli vključili v izobraževalni proces. Izvajala se bo na OŠ Leona Štuklja Maribor in II. gimnaziji Maribor, program se bo začel izvajati v novem šolskem letu 2022/2023.

Za ta odločen korak naprej smo se odločili, ker Maribor ima vizijo, pogum, upanje in vztrajnost. Maribor je prepoznavno univerzitetno, gospodarsko, raziskovalno, kulturno in športno središče, mesto, ki se vedno bolj odpira v svet, mesto, ki želi postati prestolnica priložnosti in talentov. Visoka kakovost življenja, dela in ustvarjalnosti ter vpetost Maribora v širši evropski prostor v mesto privablja ustvarjalni kader iz Slovenije in tujine.

Do 31.1.2022 je odprt informativni vpis za:
- učence od 3. do 19. leta za programe predšolske vzgoje, osnovne šole in srednje šole
- za vzgojitelje in učitelje za poučevanje programov

Mednarodna šola Maribor bo namenjena:
-    otrokom tujih gospodarskih, diplomatskih in drugih predstavnikov organizacij, ki to dokazujejo z ustreznimi dokumenti,
-    otrokom slovenskih državljanov, ki imajo/ali bodo prebivali v tujini in to dokazujejo z ustreznimi dokumenti,
-    otrokom tujih državljanov v primeru, da je otroku ugodneje obiskovati šolo z mednarodnim programom.

Več informacij na tej povezavi - https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2238

###

In the Municipality of Maribor, we are planning to open a School with an international IB program or the International School Maribor.
It is an internationally acclaimed International Baccalaureate Organization from Geneva, which has been a leading international force in education for 50 years. In Maribor, we will offer the international IB program at the preschool, primary, and secondary school level, from 3 to 18 years of age, so that children and adolescents will be able to get involved in the educational process at any time. International School Maribor will open its doors in the school year 2022/2023 for ages 3 do 19.

We decided to take this decisive step forward because Maribor has vision, courage, hope, and perseverance. Maribor is a recognizable university, economic, research, cultural, and sports center, a city that is increasingly opening up to the world, a city that wants to become a capital of opportunities and talents. The high quality of life, work, creativity and the integration of Maribor into the wider European space attracts creative staff from Slovenia and abroad.

Until January 31st, 2022 we have an open call for informative:
-    enrolment for children who would like to enroll in International IB School Maribor (age 3 to 18)
-    employment for teachers.

The program will be intended for:
-    children of foreign economic, diplomatic and other representatives of organizations who prove this with appropriate documents,
-    children of Slovenian citizens who have / or will reside abroad and prove this with appropriate documents,
-    children of foreign nationals in case that it is more beneficial for the child to attend a school with an international program.


vodoravna delilna črta