Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA),

29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US in 76/08 – ZLS-O) in

16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05),

je Mestni svet Mestne občine Maribor na 35. seji, dne 25.01.2010, sprejel

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta