Krajinski parki in naravni spomeniki
vodoravna delilna črta

Območje krajinskega parka Drava obsega staro strugo Drave in pokrajino ob njej med Mariborom in Ptujem. V Mestni občini Maribor sega od malečniškega mostu do meje z Mestno občino Ptuj. Odlikujejo ga velika krajinska slikovitost, pestrost obvodnih biotopov, življenjskih prostorov številnih živalskih in rastlinskih vrst. Krajinski park Drava je namenjen ohranitvi značilnega tipa obrečne kulturne pokrajine, ki se je tu izoblikoval, ter ohranitvi naravnih karakteristik Drave in ostalih objektov in območij naravne dediščine.

Krajinski park Mariborsko jezero obsega reko Dravo z obrežnim pasom med občinsko mejo z občino Ruše in elektrarno Mariborski otok. Akumulacijsko Mariborsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke Drave z elektrarno Mariborski otok. Mariborsko jezero z okolico je pomembno mariborsko rekreacijsko območje. S svojo krajinsko podobo, gozdovi, ki ga obrobljajo na desnem bregu, in nastajajočimi obvodnimi biotopi ter plitvinami predstavlja tudi naravovarstveno pomembno območje.

Naravni rezervat Meljski Hrib je edina lapornata podorna stena z meliščem v okolici, rastišče termofilne flore in pomembna ornitološka posebnost, predvsem kot zbirališče ujed. Skupaj gnezdi tu 61 vrst ptic, med njimi tudi ogrožene vrste, nadaljnjih 30 vrst ptic pa se tu zadržuje zunaj gnezdilnega obdobja ali tu prezimijo.

Poleg krajinskih parkov velja omeniti še dva naravna spomenika, in sicer gozd Stražun in Mariborski otok v rečni strugi Drave, na otoku se v združbi mešajo zlasti naplavljeni alpski elementi s subtropskimi.

Brezje ? ptičji gozd, gaj je ornitološki naravni spomenik. Je manjši mešan gozdič sredi polj, v katerem se zadržuje večje število prosto gnezdečih ptic. Kot dodatna možnost za gnezdenje so v gozdu tudi umetna dupla in gnezdišča. Namembnost gozda: biotopska, izobraževalna in rekreacijska.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta