Skupna služba varstva okolja
vodoravna delilna črta
Vodja: Cvetka Slana, univ. dipl. ekon.
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201 445
Spletna stran: http://okolje.maribor.si
 
Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju Služba) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja.
 
 
Strokovne naloge:
o   podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
o   priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
o   informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
o   strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
o   ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
Upravne naloge
o   izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
o   izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog je Služba vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta