Medobčinsko redarstvo
vodoravna delilna črta
Vodja po pooblastilu: Uroš Kosi
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201 687
E-pošta: medobcinsko.redarstvo@maribor.si
 
MEDOBČINSKO REDARSTVO je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor.
 
Sprejemanje prijav: dežurni redar sprejema prijave vsak poslovni dan Medobčinskega redarstva med 7.15 in 21.45 uro na telefonski številki 02/2201-527 in 040 205 956.
Informacije o storjenih prekrških: operativno-komunikacijska pisarna posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu na telefonski številki 02/2201-527:
o   v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 12.00 ure,
o   v sredo od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure.

Delovno področje:
Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:
o   nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
o   varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
o   varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
o   skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
o   vzdrževati javni red in mir,
o   voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
o   opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.
 
Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ v skladu z 2. odstavkom 45. člena Zakona o prekrških – ZP-1. 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta