2003
vodoravna delilna črta
ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2003
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003
Seznam odredbodajalcev Mestne občine Maribor
Obrazložitev odloka o proračunu

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
Namenski prihodki
Namenski prihodki po stroškovnih mestih

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
Uvod
Obrazložitev planiranih prihodkov
Obrazložitev planiranih odhodkov
Proračunski presežek/primanjkljaj
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Zadolževanje
Odplačila dolga
Sprememba stanja sredstev na računih

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Odhodki po funkcionalnih namenih (področjih proračunske porabe)
Spremembe proračunskih postavk v letu 2003
Finančni načrt odhodkov za leto 2003
Zbir po področjih proračunske porabe in stroškovnih mestih
Zbir odhodkov po funkcionalnih namenih
Zbir odhodkov po področjih proračunske porabe in po ekonomskih namenih

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV
Kabinet župana
Služba mestnega sveta
Oddelek za finance
Oddelek za družbene dejavnosti
Delo oddelka
Predšolska vzgoja
Šolstvo
Kultura
Socialno varstvo
Zdravstvo
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Komunalna direkcija
Delo direkcije
Okolje in prostor
Ceste
Javna razsvetljava
Promet
Komunalna hidrotehnika
Komunalna energetika
Centralna čistilna naprava in kolektor
Ravnanje z odpadki
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
Zavod za prostorsko načrtovanje
Zavod za šport
Delo zavoda
Šport
Zavod za varstvo okolja
Mestni inšpektorat
Služba Služba za zaščito in reševanje
Delo službe
Požarna varnost, zaščita in reševanje
Stanovanjsko gospodarstvo
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Odd. za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
Delo oddelka
Poslovni prostori
Upravni prostori
Služba za geografski - informacijski sistem ter obdelavo podatkov
Služba finančnega nadzora

PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2003

NAČRT DELOVNIH MEST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2003

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV MESTNIH ČETRTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETI 2003 IN 2004
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta