Sektor za urejanje prostora
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Obrazci za občane - Urejanje prostora
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Povezave
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Javne objave - urejanje prostora
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtamestna.obcina@maribor.si, ikona koledarjavodoravna delilna črta5.4.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ta 1-C – območje ob Dvorâkovi ulici v Mariboru. Izhodišča bodo razgrnjena v času od v času od 19. februarja 2021 do vključno 05. marca 2021 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 05. marec 2021.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtamag. Lidija Kodrič Vuk, E: prostorsko.nacrtovanje@maribor.si, ikona koledarjavodoravna delilna črta05.03.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtamestna.obcina@maribor.si , ikona koledarjavodoravna delilna črta3.3.2021vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (Cesta Graške gore) (MUV, št. 8/11, 3/13 (teh. popr.). Izhodišča bodo razgrnjena v času od v času od 27. novembra 2020 do vključno 12. decembra 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 12. decembra 2020.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtamag. Lidija Kodrič Vuk (prostorsko.nacrtovanje@maribor.si), ikona koledarjavodoravna delilna črta12. 12. 2020vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Občinskega prostorskega načrta za del prostorsko planske enote St-4.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 3. novembra 2020 do vključno 18. novembra 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 18. novembra 2020.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaJožica Abram, tel. 02 2201 492, ikona koledarjavodoravna delilna črta18.11.2020 vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Župan mestne občine Maribor na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE Ta 14 P
 
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P (MUV, št. 30/02), ki ga je pod številko projekta 20001 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
 
Območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. Razvanje (679): 610/1, 611/4, 612/1, 614/1, 615/4 in 617/2. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je cca 4,3 ha.
Na obravnavanem območju je obstoječa trgovska stavba Bauhaus zgrajena skladno z dopustnimi odstopanji tako, da je v razmerju do zazidalne situacije iz veljavnega zazidalnega načrta zamaknjena proti severovzhodu. Stavba je bila zamaknjena zaradi drugačne rešitve priključevanja mestne ceste LK 243380 (Cesta na Ledine) na zbirno mestno cesto LZ 243460 (Nova industrijska ulica od Tržaške 1). Izvedeno je bilo večje krožno križišče.
Spremembe se nanašajo na opredelitev izjeme za dopustna odstopanja od opredeljene gradbene linije, ki bo omogočala prizidavo trgovske stavbe proti Cesti na Ledine in razširitve nabora dopustnih dejavnosti. Na območju zazidalnega načrta se dopustiti tudi športne dejavnosti in druge dejavnosti za prosti čas.
 
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekala od vključno 10. novembra 2020 do vključno 10. decembra 2020:
-       v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7/II, 2000 Maribor,
-       na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu po e-pošti Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, prostorsko.nacrtovanje@maribor.si.
 
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 25. novembra 2020 ob 16. uri v prostorih razstavišča Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
 
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-         pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
-         na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – osnutek SD ZN Ta 14 P).
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 10. decembra 2020.
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                                                 Aleksander Saša ARSENOVIČ
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črtaIkona portetra osebevodoravna delilna črtaJožica Abram, tel. 02 2201 492, ikona koledarjavodoravna delilna črta10.12.2020vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktualno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta