Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Maribor je akt, ki ureja način dela Mestnega sveta Mestne občine Maribor, njegovih delovnih teles ter razmerja mestnega sveta do drugih organov mestne občine ter mestne uprave.
Priloge