Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
vodoravna delilna črta
 
Vodja:     Mojmir GRMEK, univ.dipl. prav.
Telefon:  02/2201 - 421    
E-pošta: mojmir.grmek@maribor.si
 
Področje delovanja:
  • gospodari s poslovnimi prostori, garažami in garažnimi boksi in stavbnimi zemljišči v lasti Mestne občine Maribor, ki so v njegovem upravljanju
  • opravlja vsa strokovno tehnična opravila v zvezi s postopki za oddajo poslovnih prostorov in poslovnih stavb in stavbnih zemljišč v njegovem upravljanju v najem
  • vzdržuje evidenco poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč v njegovem upravljanju,
  • izvaja obnovitvena, investicijska in vzdrževalna dela na nepremičninah v njegovem upravljanju,
  • izdaja soglasja upravnikom za obnovo na skupnih delih in napravah,
  • opravlja strokovno tehnična opravila v zvezi s postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, razen stavbnih in kmetijskih zemljišč.


 

 
Oddaja poslovnih prostorov:
 
Nezasedeni poslovni prostori, garaže in garažni boksi last Mestne občine Maribor (MOM), kateri izpolnjujejo pogoje za oddajo, se oddajajo v najem v skladu in na podlagi:
  • Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS, št. 18/74 in 34/88 - v nadaljnjem besedilu: ZPSPP),
  • Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 - ZSPDSLS-1) in
  • Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018  - USPDSLS - 1).
 
Prvenstveno se oddaja vrši z metodama javne dražbe najemnine ali javnega zbiranja ponudb. Izbrana metoda-razpis, ki vsebuje vse obvezne sestavine, se mora obvezno objaviti na svetovnem spletu oz. spletnih straneh MOM www.maribor.si pod rubriko Javne objave podrubrika Prodaja in oddaja nepremičnin ter najava namer, neobvezno pa se v skrajšani obliki objavi tudi v lokalnem dnevnem časopisu  in na oglasnih deskah MOM.
 
V razpisu so objavljeni vsi potrebni podatki o: pogojih za sodelovanje, način prijave, stanju in namembnosti nepremičnine, najemnini, dnevu ogleda itd., in tudi opisani vsi postopki do vse do podpisa najemne pogodbe z izbranim najemnikom oz. uspelim dražiteljem ali najugodnejšim ponudnikom. Od dneva objave razpisa pa do njegovega poteka mora preteči najmanj 20 dni.
 
Na podlagi Zakona ali Uredbe je osnovna mesečna najemnina za poslovni prostor določena izkustveno na podlagi primerljivih cen najema na prostem trgu, v primeru, da pa letna najemnina izkustveno preseže 10.000 EUR pa na podlagi cenilnega zapisnika neodvisnega cenilca vrednosti nepremičnin. V kolikor najemodajalec plačuje strošek zavarovanja in/ali upravljanja se znesek najemnine poveča za znesek zavarovanja in upravljanja.
 
O oddaji v najem odloča župan. Postopek oddaje v najem z metodo javne dražbe ali javnega zbiranja pa vodi in izvede komisija, ki jo imenuje župan. Pod določenimi pogoji se v skladu z zakonom in uredbo, poslovni prostori, garaže in garažni boksi lahko oddajo v najem tudi z metodo neposredne pogodbe po predpisanem postopku z objavo namere o oddaji.
 
Dne 11.10.2016 je prenehal veljati občinski Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV 20/2016).

 
Prodaja nepremičnin:
Poslovni prostori oz. druge nepremičnine, ki so dotrajane in bi bila obnova z vidika gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem nerentabilna in neekonomična ali ni interesa za najem ter jih MOM kot lastnik ne potrebuje za svoje delovanje, se praviloma predlagajo za odprodajo. Pogoj za odprodajo je uvrstitev v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga skupaj z proračunom za tekoče leto na predlog župana sprejme mestni svet. Postopek prodaje se izvede praviloma z javno dražbo za prodajo nepremičnin po postopkih, ki so podobni ali enaki oddaji, v določenih primerih z javnim zbiranjem ponudb, lahko pa tudi z metodo neposredne pogodbe po predhodno objavljeni nameri na spletni strani, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji. Vsi postopki prodaje so objavljeni v rubriki Javne objave, podrubrika Prodaja in oddaja nepremičnin ter najava namer. Vsaka objava je objavljena minimalno 20 dni.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta