Glasovanje o predlogih projektov
vodoravna delilna črta

 

Glasovanje o predlaganih projektih

Potrditev izglasovanih projektov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti

Izračun sredstev za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti za participativni proračun

Vključitev projektov v proračun

Obrazec za zbiranje projektnih predlogov

Kdo lahko glasuje o projektih

Kako občani glasujejo

Kje in kdaj lahko občani glasujejo

 

 

 

Glasovanje o predlaganih projektih
O projektih bodo občani s stalnim prebivališčem v posamezni MČ oz. KS glasovali v prostorih MČ oz. KS na vnaprej določen dan.
 
Pred glasovanjem se bodo morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.
 
 
Potrditev izglasovanih projektov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti
Svet MČ oz. KS bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. Potrjen prioritetni seznam projektov bo MČ oz. KS predala Službi za mestne četrti in krajevne skupnosti, ta pa županu, in sicer v skladu z že uveljavljenim postopkom priprave predloga odloka o proračunu.
 
Zgornja meja finančnih sredstev za izvedbo izglasovanih projektov za posamezno MČ in KS je oblikovana po ključu pričakovanih proračunskih sredstev. Ključ delitve sredstev je sprejela delovna skupina.
 
 
 
 
Vključitev projektov v proračun
Izglasovane predloge z vrstnim redom glede na prioriteto, ki so jo določili v posamezni MČ in KS, je treba posredovati pristojnim uradom MU MOM pravočasno, to je še v fazi usklajevanj proračuna za naslednje proračunsko leto, in sicer do oddaje gradiva za 1. obravnavo proračuna, kar velja tudi za morebitne spremembe/dopolnitve za 2. obravnavo proračuna. V tej fazi se preveri, ali ni kateri od izglasovanih projektov že vključen v predlog proračuna.
 
Usklajevanje vseh dejavnosti (in obveščanje) poteka med Službo za mestne četrti in krajevne skupnosti ter podžupanom, ki je vsebinsko zadolžen za to področje.
 
 
 
 
Kdo lahko glasuje o projektih
O projektih lahko odloča vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let in ima stalno prebivališče v MČ ali KS, v kateri se izvaja participativni proračun.
 
 
Kako občani glasujejo
Glasuje se tako, da predlaganemu projektu za katerega menite, da je najbolj primeren za realizacijo podelite 3 točke, drugemu primernemu 2 točki in tretjemu primernemu 1 točko.
V primeru, da bodo glasovnice izpolnjene drugače, glasovnica ne bo veljavna. 
 
 
Kje in kdaj lahko občani glasujejo
Občani bodo lahko glasovali v prostorih MČ in KS na vnaprej določen dan glasovanja.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Glasovalna mesta