Sektor za zdravstvo in socialno varstvo
vodoravna delilna črta
Vodja:     Lilijana Zorko, univ. dipl. ekon.
Sobe:       110 (vodja), 111, 112
Telefon:   02/2201-313 (vodja), 02/2201-292 (tajništvo)
Fax:         02/2201-293
 
Delovno področje:

Uslužbenci Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo izvajajo strokovne, upravne  in druge naloge lokalne skupnosti na področju zdravstvenega in socialnega varstva občanov.
 
Na področju zdravstva sodijo med naloge sektorja zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
  • vodenje postopkov za podelitev koncesij na področjih osnovnega zdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti,
  • vzpodbujanje preventivnih programov s področja varovanja zdravja in programov za spremljanje zdravstvenega stanja občanov,
  • financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe brez prejemkov, ki si le-tega ne morejo zagotoviti iz drugega naslova,
  • zagotavljanje pogojev za delo varuha bolnikovih pravic,
  • zagotavljanje mrliško pregledne službe na območju mestne občine.
 
Vsebinsko deloma sodi na področje zdravstva tudi izdaja dovoljenj za t. im. sanitarne prekope. Postopke vodi Sekretariat za splošne zadeve in ne Sektor za zdravstveno in socialno varstvo.
 
Na področju socialnega varstva izvaja sektor upravne, strokovne in druge naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti, med katere sodijo zlasti naslednje temeljne:
  •  izvajanje finančnega načrta socialnega varstva za plačila socialnovarstvenih pravic po zakonu (institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, socialni pogrebi, družinski pomočnik) na osnovi odločb Centra za socialno delo Maribor, ki vodi predpisane postopke;
  • izvajanje občinskih socialnovarstvenih subvencij: letovanja otrok (postopke vodita ZPM Maribor in OZ Rdeči Križ Maribor), socialna kuhinja (postopek vodi Center za socialno delo Maribor), enkratne denarne pomoči (postopek vodi Center za socialno delo Maribor), prehrana dojenčkov (upravičenost ugotavlja izbrani zdravnik-pediater), enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka (postopek vodi Mestna občina Maribor na podlagi vloge)
  • izvajanje občinskih socialnovarstvenih programov: sofinanciranje Varne hiše, Materinskega doma, Centra za preprečevaje odvisnosti in Zavetišča za brezdomce, programov aktivne politike zaposlovanja (glej tudi Zavod RS za zaposlovanje) in socialno-humanitarnih organizacij v mestu na osnovi javnega razpisa.
 
Občani, ki se bodo v času uradnih ur v sektorju oglasili zaradi uresničevanja svojih pravic ali zaradi pridobitve informacij s področja zdravstvenega in socialnega varstva, bodo prijazno sprejeti, delavci sektorja pa se bodo potrudili, da bi jim bilo v mejah predpisov ugodeno v čim krajšem možnem času.
 
 
Uveljavljanje pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Invalidi - Občina po meri invalidov
Z Maistrom brezplačno po mestnem jedru Maribora
Puščica  Starejši občanke in občani
Puščica  Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za podravsko statistično regijo