Služba za komunalo
vodoravna delilna črta

Vodja: Alenka Tovornik, univ. dipl. ekon.

Telefon: 02/2201-456

 

Delovno področje:

  • opravljanje nalog s področja proračunskega financiranja Urada za komunalo v skladu s predpisi,
  • spremljanje in nadziranje porabe proračunskih sredstev po proračunskih postavkah in področjih porabe Urada za komunalo ter obveščanje direktorja urada in vodje sektorjev o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ukrepov za njihovo odpravo,
  • sodelovanje pri pripravi proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa za področje Sektorja za komunalo v Uradu za komunalo,
  • pripravljanje strokovnih analiz, poročil, informacij in drugih zahtevnih gradiv za področje komunalnih gospodarskih javnih služb,
  • priprava in potrjevanje soglasij k pogodbam za Urad za komunalo, 
  • sodelovanje pri nadaljnjem razvoju informacijskih procesov s področja dela sektorja,
  • spremljanje zakonodaje za področje javnih in drugih financ in 
  • opravljanje drugih strokovno-tehničnih nalog z delovnega področja sektorja
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta