2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021
vodoravna delilna črta
 

Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor (LPM) je temeljni programski dokument za obdobje 2016–2021, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MOM v mladinskem sektorju ter zagotavlja trajnostno naravnano lokalno mladinsko politiko. V 2. LPM so na podlagi poglobljenih analiz stanja na področju horizontalne in vertikalne mladinske politike izpostavljena tri ključna področja delovanja mladinskega sektorja: 

 

 

PRVO PODROČJE: Povezovanje ključnih akterjev mladinskega sektorja in izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade.  

  • Potreba prvega področja: Številni avtorji kot ključen element v zagotavljanju uspešnosti nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov izpostavljajo tudi način financiranja, pri čemer ugotavljajo, da je stabilno financiranje pogoj za uspešno delovanje organizacije, saj razbremeni izvajalce mladinskih programov in programov za mlade.  
  • Odgovor 2. LPM: V Mariboru po eni strani obstaja potreba po stabilnem delu z mladimi v mladinskih centrih in po drugi strani potreba po zadostnem in pravočasnem financiranju teh centrov. Kot odgovor na zaznane potrebe je MOM pripravila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOM – programi nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov. Hkrati z zagotavljanjem stabilnejšega sofinanciranja delovanja mladinskih centrov preko razpisa je cilj 2. LPM tudi vzpostavitev delovanja novih mladinskih (tudi mobilnih) centrov v okviru javnega zavoda MKC Maribor.  

 

DRUGO PODROČJE: Razpisno sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, večjih in manjših projektov ter podpora EU razpisom.  

  • Potreba drugega področja: Javna razpisa in javni poziv so namenjeni sofinanciranju mladinskih dejavnosti s področja mladinskega sektorja v MOM.  
  • Odgovor 2. LPM: Razpisi so pripravljeni z namenom zagotavljanja ciljev mladinskega sektorja v MOM za obdobje 2016 - 2021, kakovostnega izvajanja mladinskih dejavnosti s strani nevladnih in nepridobitnih organizacij s področja mladine ter sledenja ciljem 2. LPM preko razpisnega sofinanciranja.  

 

TRETJE PODROČJE: Ciljna obravnava prednostnih področij mladih – zaposlovanje, stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija, socialna vključenost mladih z manj priložnostmi in druga področja v skladu z Resolucijo.  

  • Potreba tretjega področja: Ob pregledu problematike s področja mladine v MOM z zainteresirano javnostjo (mladi, mladinski svet lokalne skupnosti, nevladni in nepridobitni mladinski centri, javni zavodi) zaznana potreba po prednostni obravnavi predvsem šestih področjih, to so zaposlovanje, stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija in socialna vključenost mladih z manj priložnostmi.  
  • Odgovor 2. LPM: Pripravljeni posamični ukrepi za vsako prednostno področje, ki lahko ob kakovostni realizaciji pomenijo odgovor na številne trenutne potrebe mladih v MOM.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta