Predstavitev mestnih četrti in krajevnih skupnosti
vodoravna delilna črta
Pravno je razdelitev opredeljena v Odloku o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti (neuradno prečiščeno besedilo). Sredstva za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestna občina Maribor zagotavlja iz sredstev proračuna.
 
Najpomembnejše naloge mestnih četrti in krajevnih skupnosti so:
  • sprejem prijav in obvestil oziroma pritožb občanov o problemih pri izvajanju javnih služb in posredovanje le-teh nosilcem teh služb,
  • dajanje informacij in pomoč občanom pri reševanju njihovih problemov, pomoč pri sestavi vlog, prošenj in podobnega ter napotitev na ustrezen organ,
  • organiziranje zborov občanov, izvedba referendumov in volitev,
  • organiziranje pomoči pri elementarnih in drugih nesrečah,
  • naloge s področja gospodarskih javnih služb (urejanje pokopališč, izvajanje zimske službe, vzdrževanje javnih poti, krajevnih in gozdnih cest),
  • urejanje pogojev in načina upravljanja s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
  • spodbujanje kulturno umetniške dejavnosti, športne in rekreacije ter ljubiteljskih dejavnosti,
  • skrb za zaščito kulturne, naravne in zgodovinske dediščine ter spomenikov.
 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na mestne četrti in krajevne skupnosti, s statutom Mestne občine Maribor zadovoljujejo občani v mestni četrti ali krajevni skupnosti svoje potrebe in izvajajo naloge, ki jih je mestni četrti ali krajevni skupnosti poverila občina.
 
Mestna četrt ali krajevna skupnost varuje koristi prebivalstva svojega območja v okviru ustave in zakonov s soglasjem Mestne občine Maribor, ki je prenesla del svojih pristojnosti na mestno četrt ali krajevno skupnost.
 
Cilj povezovanja občanov v mestno četrt ali krajevno skupnost je organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb občanov, razvoj njihovega bivalnega prostora in krajevne kulture, ter dobrih medsebojnih odnosov.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta