Svet krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost.
 
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.
 
 
Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
Andrej Šauperl, predsednik
Alojz Kraner, podpredsednik
Marija Lončarič, podpredsednica
Marijanca Karmel, članica
Erika Črnko, članica
Ernest Robnik, član
Viljem Očko, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki