Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Mitja Žnidarič, predsednik
 • Borut Cerkvenič, podpredsednk
 • Marko Polenčič, podpredsednik
 • Zumer Bejta, član
 • Ivan Ketiš, član
 • Berta Kojc, članica
 • Eva Jaki, članica
 • Denis Kokol, član
 • Martin Horvat, član
 • Tatjana Frangež, članica
 • Dušan Batič, član
 • Anita Kaube, članica
 • Vitor Zečič, član 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti