Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna. 
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Saša Kovačev, predsednik
 • Milan Gujt, podpredsednik
 • Jana Peserl, podpredsednica
 • Čedomir Bjelčević, član
 • Aleš Bogovič, član
 • Ivan Celcer, član
 • Vesna Račel, članica
 • Nada Dokl Purg, članica
 • Lidija Herga, članica
 • Simon Ježovnik, član
 • Mirjam Kukovec Štamberger, članica
 • Jožef Jevšenak, član
 • Željko Milovanovič, član
 • Ljudmila Zupanec, članica

   

   

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti