Občina Maribor
Javna razgrnitev OPPN za del območja Rotovž 5-S
6.12.2017

 


Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA DEL OBMOČJA ROTOVŽ 5-S
(stanovanjsko območje ob Bezenškovi ulici)
  
 

Občinski podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor. Načrtovana je stanovanjska pozidava – v vzhodnem delu dva manjša vila bloka nizke etažnosti s podzemno garažo in v zahodnem delu gradnja vrstnih stanovanjskih hiš. Območje obdelave OPPN zajema zemljišče na parcelah številka 866/1, 866/3, 866/4, 866/5,866/6, 866/7, 866/9, 866/12, 871/1 in 871/2, vse k.o. Koroška vrata. Velikost območja je cca. 1,50 ha.

 

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 6. decembra 2017 do vključno 5. januarja 2018 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska 10 in deloma na internetni spletni strani www.maribor.si – pod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – Bezenškova ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 5. januarja 2018.

 

Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Mestne četrti Koroška vrata Vrbanska 10, Maribor v sredo 13. decembra 2017 ob 16.00 uri.


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Povzetek za javnost
 Pregledna situacija
 Prometna situacija
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM