Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja O 12 v Dogošah

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka

   

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA DEL OBMOČJA O 12 V DOGOŠAH
 
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta določajo merila in pogoje za posege v prostor, in sicer za postavitev načrtovanih poslovno skladiščnih in proizvodnih objektov na parcelah 2379/3, 2378/3 obe k.o. Dogoše velikosti cca. 6000 m2.
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 6. novembra do vključno 6. decembra 2017 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci, Na trati 2 in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – Dogoše ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 6. decembra 2017.
 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sejni sobi Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci, Na trti 2, Maribor v sredo 22. novembra 2017 ob 16.00 uri.
 


Priloge
 Funkcionalno oblikovalski pogoji
 Gradivo za javno razgrnitev
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM