Občina Maribor
Javna razgrnitev OPPN za del območja Te 6-C (vadbeni poligon)

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka

   

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

 

ZA DEL OBMOČJA TEZNO Te 6-C

 

(vadbeni poligon)

 

 
Občinski podrobni prostorski načrt določa merila in pogoje za posege v prostor. Načrtovano območje je namenjeno vadbenemu poligonu za motorna vozila in občasni sejemski dejavnosti. Deli se na več con, kamor se umestijo manjši objekt za poslovne prostore, skladišča, tehnični prostori in druge spremljajoče dejavnosti za vadbeni center in kramarski sejem. Območje obdelave OPPN zajema zemljišče na parcelah številka 2340/2, 2347/1, 2347/2, 2414/3, 2415-del, 2432/1-del, 2432/2, 2433/2, 2437, 2442, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2461, 2462, 2463, 2827/1, 2827/3, 2827/4 in 2827/5 vse k.o. Tezno. Velikost območja je cca. 4,50 ha.
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 21. februarja 2018 do vključno 23. marca 2018 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Tezno, Panonska 12 in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – vadbeni poligon ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 23. marca 2018.
 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sejni sobi Mestne četrti Tezno,  Panonska 12, Maribor v sredo 7. marca 2018 ob 16.00 uri.


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Kamunalna ureditev
 Pormetna ureditev
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM