Občina Maribor
od 2013 do 2014

Priloge
 Sklep o imenovanju komisije za zakup kmetijskih zemljišč
 Sklep o imenovanju Organizacijske skupine za urbani center Tezno z dne 11.8. 2014  - sprememba 6.5.2015
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Organizacijske skupine za urbani center Tezno z dne 6. 5. 2015  - osnovni sklep 11. 8. 2014
 Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o javnem redu in miru v MOM
 Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOM z dne 11. 8. 2014  - (sprememba 9. 12. 2014)
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOM z dne 9. 12 2014  - (osnovni sklep 11. 8. 2014)
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta: Streetlight - EPC
 Komisija za pripravo končnega poročila o zaprtju odlagališča posebnih odpadkov Metava z dne 16.7.2014
 Sklep o imenovanju komisije za pripravo izračuna stroškov za MOM v primeru stečaja Športnega centra Pohorje
 Sklep o imenovanju komisije za dodeljevanje sredstev po javnem razpisu za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2014
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2014
 Sklep o imenovanju sveta Zavetišča za živali
 Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo lokalnega programa za kulturo (LPK) v MOM za obdobje 2015 - 2020
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju organizacijskega odbora in komisije projekta MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2014
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora in komisij projekta MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2014
 Sklep o imenovanju Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti"
 Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravljanje cen komunalnih storitev
 Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju delovnih skupin za pripravo triletnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v MOM
 Sklep o imenovanju delovnih skupin za pripravo triletnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v MOM
 Sklep o imenovanju projektne skupine za projekt "MY GENERATION AT WORK" Operacijo delno financira EU iz programa URBACH II z dne 2. 1. 2014  - (sprememba 28. 1. 2015)
 Sklep o imenovanju komisije za dodeljevanje donatorskih sredstev iz proračunske postavke Darujmo s srcem
 Sklep o imenovanju komisije za izločanje dokumentarnega gradiva v Mestni občini Maribor
 Sklep o razrešitvi sedanjega in imenovanju novega - nadomestnega člana v Strateški svet Svetovalnega središča Maribor kot predstavnika MOM
 Sklep o imenovanju članov v Strokovno komisijo za oceno ustreznosti programov organizacij, ki kandidirajo za uporabo prostorov v Vetrinjskem dvoru
 Sklep o ustanovitvi in imenovanju Projektne skupine za ureditev podatkov Registra nepremičnin
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta »MESTNO JEDRO – CELOVITA REVITALIZACIJA«  - (Projektna skupina za izvedbo projekta Celovita revitalizacija Koroške ceste – (stavbe od hišnih številk: 1 – 26)
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta Celovita revitalizacija Koroške ceste  - (stavbe od hišnih številk 1-26)
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta oz. operacije: Mariborski grad - obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III faza)
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvajanje projekta UPSIDE, sofinancirano s strani 7. okvirnega programa Evropske komisije
 Delovna skupina v okviru projekta "SENIOR CAPITAL" št. 4CE507P2
 Delovna skupina z nalogo analize obstoječih cen komunalnih storitev javnih gospodarskih družb in analize predlogov povišanja stroškov
 Ekspertna delovna skupina za oceno programov EPK, ki se v letu 2013 predlagajo v skrb in sofinanciranje javnemu zavodu Narodni dom Maribor
 Sklep o imenovanju komisije za izbiro, usklajevanje in vrednotenje programov varstva okolja in ohranjanje narave v MOM
 Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v MOM
 Sklep o imenovanju novega Programskega odbora projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013
 Sklep o imenovanju Ocenjevalne komisije vabljenega, arhitekturno krajinskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve: ureditev vstopne ploščadi v športno rekreacijsko območje Pohorja
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije po Odredbi o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
 Sklep o imenovanju komisije po Odredbi o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
 Sklep o imenovanju strokovne komisije za spremljanje prioritetnih projektov MOM in potrjevanje investicijske ter druge projektno tehnične dokumentacije
 Sklep o imenovanju komisije na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM