Občina Maribor
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2013

Datum objave:11.1.2013
Rok:5.2.2013
Kontaktna oseba:prof. Simon Mihalina

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

 

 

JAVNI  RAZPIS

 

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor

za leto 2013

 

 

1.      Naročnik javnega razpisa:

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

 

2. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa po naslednjih vsebinskih sklopih:

 

2.1. športni programi:

·         športna vzgoja otrok, mladine in študentov;

·         šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

·         kakovostni šport;

·        vrhunski šport;

·        športno-rekreativna dejavnost odraslih, starejših od 63 let;

·        šport invalidov.

 

2.2. razvojne in strokovne naloge v športu:

·        šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter druge naloge;

·         športne prireditve;

·         evropska, svetovna prvenstva in nastopanje ekip v evropskih tekmovanjih;

·        delovanje zvez društev, ustanovljenih za območje MOM.

 

 

3.      Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

 

Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:

·       športna društva;

·       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v MOM;

·       zavodi, vzgojno izobraževalni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;

·       ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne.

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prvega odstavka te točke razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         da imajo sedež in delujejo na območju MOM;

·         da so najmanj dve leti registrirani za opravljanje športne dejavnosti, razen v primeru združevanja že registriranih športnih društev;

·         da imajo za prijavljene programe športa na javni razpis urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije;

·         da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te dejavnosti) in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, prijavljenih na javni razpis;

·         da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno evidenco članstva za programe, za sofinanciranje katerih kandidirajo na javnem razpisu;

·         da športna društva v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOM;

·         da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;

·         da imajo poravnane vse obveznosti do MOM.

 

 

4.      Merila  za vrednotenje športnih programov

 

Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 2/2010). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MOM.

 

    

5.      Okvirna višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev

 

Okvirno višino sredstev, namenjenih realizaciji programov športa za leto 2013 bo Mestna občina Maribor zagotovila s sprejemom proračuna za leto 2013, predvidoma v obsegu sredstev iz leta 2012. Mestna občina Maribor bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na razpisu izbranih programov.

 

 

Dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v letu 2013.

 

 

6.      Rok za prijavo na javni razpis in način prijave

 

Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 2013«, in sicer najkasneje do 05.02. 2013 do 12.00 ure.

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti žig in naveden popoln naziv in naslov prijavitelja.

 

Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih programov mora:

·         vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,

·         dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse prijavljene programe.

 

Prijava mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oz. razpisni dokumentaciji.

 

 

7.      Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih razpisa

 

Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11.02.2013. Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave na razpis, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav.

 

Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morejo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.

 

Župan Mestne občine Maribor ali od župana pooblaščena oseba bo izdal(a) sklepe o izboru prijavljenih programov in višini sredstev. Sklepi bodo izdani po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013, v sklepih bo upoštevan dejanski obseg proračunskih sredstev za namene tega razpisa. Na osnovi sklepov bo Mestna občina Maribor z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa.

 

Zoper sklep bo možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

 

O dokončnem izidu javnega razpisa bo MOM prijavitelje obvestila v 30 dneh od izteka pritožbenih rokov iz predhodnega odstavka.

 

 

8.      Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.maribor.si ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan od 10. do 12. ure na Uradu za šport Mestne občine Maribor, Ul. Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za šport Mestne občine Maribor vsak delovni dan od 10. do 12. ure ali po telefonu št.: 23 00 470 in 23 00 471, oziroma po elektronski pošti: sport@maribor.si .

 

 

 Mestna občina Maribor


Priloge
 Besedilo JAVNEGA RAZPISA ŠPORT 2013
 Obrazec osnovni PRIJAVA 2013
 Obrazec osnovni ŠP 2013-A - SPLOŠNI PODATKI
 Obrazec osnovni ŠP 2013-B - KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA
 Obrazec osnovni ŠP 2013-C - SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV
 Obrazec osnovni ŠP-2013 - Izjava
 5 - POROČILA - Obrazec VP - VSEBINSKO POROČILO 2012
 6 - POROČILA - Obrazec FP - FINANČNO POROČILO 2012
 6 - PRILOGA (NAVODILO o porabi proračunskih sredstev)
 7 - POGODBA - Šport 2013 (osnutek)
 Obrazec ŠP 2013-1 - ŠVPO
 Obrazec ŠP 2013-2 - ŠVŠO
 Obrazec ŠP 2013-3 - ŠVŠOpp
 Obrazec ŠP 2013-4 - ŠVM
 Obrazec ŠP 2013-5 - ŠVMpp
 Obrazec ŠP 2013-6 - UNIVERZITETNA ŠPORTNA TEKMOVANJA
 Obrazec ŠP 2013-7 - MLADINSKI,PERSPEKTIVNI RAZRED
 Obrazec ŠP 2013-8 - INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
 Obrazec ŠP 2013-9 - KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
 Obrazec ŠP 2013-10 - INDIVIDUALNI ŠPORTI Z EKIPNIMIKI TEKMOVANJI
 Obrazec ŠP 2013-11 - KAKOVOSTNI ŠPORT
 Obrazec ŠP 2013-12 - VRHUNSKI ŠPORT
 Obrazec ŠP 2013-13 - ŠPORT ŠRD NAD 63 LET
 Obrazec ŠP 2013-14 - ŠPORT INVALIDOV
 Obrazec ŠP 2013-15 - ŠPORTNE PRIREDITVE
 Obrazec ŠP 2013-16 - EVROPSKA, SVETOVNA PRVENSTVA, NASTOPANJE EKIP NA EVROPSKIH TEKMOVANJIH
 Obrazec ŠP 2013-17 - DELOVANJE ZVEZ DRUŠTEV
 Obrazec ŠP 2013-18 - ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM