Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb PUP za središče ureditvenega območja Peker

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV  ODLOKA O  PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 
ZA SREDIŠČE UREDITVENEGA OBMOČJA PEKER
 
 Spremembe in dopolnitve PUP določajo merila in pogoje za posege v prostor, in sicer za možnost pozidave v notranjosti na parcelah št. 41/3, *60, 41/7, 41/4, 41/6, *32/3, 43/4, 44/1, 44/3, 434/5, 434/2, 434/10, 434/3, 431/6, 431/5, 434/6, 431/7 vse k. o. Pekre.
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 25. oktobra do vključno 10. novembra 2017 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih krajevne skupnosti Pekre, Bezjakova  ulica 4 in deloma na internetni spletni strani
www.maribor.si – pod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov
mestna.obcina@maribor.si pod zadevo – »javna razgrnitev – Pekre« ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta  po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. 
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 10. novembra 2017.
 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sejni sobi Krajevne skupnosti Pekre, Bezjakova 4 v Pekrah, v sredo 8. novembra 2017 ob 16.00 uri.


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Povzetek za javnost
 Pregledna karta
 regulacijska karta
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM