Občina Maribor
Javna razgrnitev OPPN za del PPE Po 11S

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL PPE Po 11S ( južno od Puhove ceste)

 

Območje obdelave

Na severu meji območje OPPN na Puhovo cesto, na vzhodu na Vzhodno ulico, na jugu na zemljišča obstoječe več in enostanovanjske pozidave, na zahodu delno na enostanovanjsko pozidavo ob Kuzmičevi ulici ter delno na Zemljičevo ulico.

Območje obdelava zajema naslednje parcele v celoti ali delno: 705, 705/28, 604,2471/1, 2469/3, 2469/2, 2469/4, 2470, 2468, 2466/2, 2468, 2464/1, 596, 605, 606, 607, 608, 623/2, 625/2, 624/1, 628/1, 636/2, 640/2, 638, 636/2, 628/3, 629/2, 639, 640/1, 636/1, 650/2, 641/3, 642/2, 641/1, 642/1, 646/2, 645/2, 644/3 v k.o. Pobrežje. Območje obdelave meri cca 57 000m2.

Območje A:

Območje A leži na severozahodu območja OPPN. Predstavlja gradnjo poslovno-trgovsko-stanovanjskih stavb. Parkiranje je urejeno v kletnih etažah in delno ob cesti H.

Območje B:

Območje B leži vzhodno od območja A in predstavlja gradnjo večstanovanjskih stavb. Parkiranje je urejeno v kletnih etažah.

Območje C:

Območje C zavzema večji del območja OPPN in predstavlja gradnjo eno ali dvostanovanjskih stavb. Posamezne stavbe so dostopne preko interne prometne mreže, ki jo sestavljajo ceste A, B, C, D, E, F, G, H, I in J in se navezujejo na obstoječe cestno omrežje.

Območje D:

Območje D leži na jugu območja OPPN in predstavlja obstoječo pozidavo večstanovanjskih stavb, ki so dostopne iz Vzhodne ulice.

Načrtuje se pozidavi ustrezna komunalna, prometna in energetska infrastruktura.

Javna razgrnitev gradiva bo od 19. februarja do 20. marca 2018:

-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter

-        v prostorih Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova 11, Maribor

      -     na spletni strani www.maribor.si, rubrika aktualno; (del gradiva)

Javno razgrnjeno gradivo bo na vpogled v prostorih javne razgrnitve v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.

Javna obravnava  predmetnega dopolnjenega osnutka bo v sredo, 28. februarja 2018  ob 16. uri v prostorih Mestne četrti  Pobrežje, Kosovelova 11, Maribor.

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:

-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,

-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si ,

-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev,

-        ustno na javni obravnavi.

O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo, odloči pripravljavec prostorskega akta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je  20. marca 2018.

 


Priloge
 Dopolnjen osnutek odloka
 Povzetek za javnost
 Povzetek za javnost - grafika
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM