Občina Maribor
Javna razgrnitev OPPN za del območja Brezje 3-S

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
 

 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA DEL OBMOČJA BREZJE 3-S
(stanovanjska gradnja južno od Dupleške ceste)

 

 

Območje je namenjena stanovanjski pozidavi s pripadajočimi prometnimi, komunalnimi in ostalimi ureditvami. Načrtuje se gradnja dveh večstanovanjskih vila blokov etažnosti P+2+T s skupnim parkiranjem pred objekti in štirje nizi individualnih stanovanjskih hiš etažnosti  P+1 (ali M) – skupaj 21 hiš s parkiranjem na lastni parceli. Območje urejanja se nahaja južno od obstoječe stanovanjske pozidave ob Dupleški cesti in obsega zemljišča s parc. št. 1254, 1255/1, 1257//7, 1257/9, 1257/10, 1257/11, 1257/12, 1258, 1242/1-del, 1248/2-del, 1259/1, 1259/2-del, 1260/2, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1260/11, 1261/1, 1261/2, 1265, 1266, 1267, 1269-del, 1270-del, 1271/8 in 1271/5, vse k.o. Brezje. Velikost območja je cca. 3,20 ha.
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 23. aprila 2018 do vključno 23. maja 2018 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov »mestna.obcina@maribor.si« pod zadevo »javna razgrnitev – Brezje« ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 23. maja 2018.
 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci, Na trti 1 v Brezju, v sredo 16. maja 2018 ob 16.00 uri.
 


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM