Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb OPPN za območje trgovine Hofer na Taboru

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA DEL OBMOČJA PPE Ta 3-C Maribor
(območje trgovine Hofer na Taboru)
 
Župan mestne občine Maribor objavlja javno razgrnitev:
-  dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja prostorsko planske enote Tabor  3-C  – območje trgovine Hofer na Taboru – načrtovalec družba OSA arhitekti d.o.o. Maribor.
-  okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3-C Maribor – Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. in dodatka k okoljskemu poročilu - preliminarna analiza tveganja za onesnaževanje podzemne vode – IEI Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor in
-  povzetka za javnost ter drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta.
 
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na besedilni in grafični del. Odlok je dopolnjen tako, da bo možna dograditev manjše trgovine, rekonstrukcija ter razširitev osnovnega trgovskega objekta in dopolnilna dejavnost prodaje tekočih goriv na parkirišču trgovine.
 
Prostorski akt in okoljsko poročilo bosta javno razgrnjena v času od 14. septembra do vključno 28. septembra 2017 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva 1 in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu in okoljskemu poročilu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – Hofer Tabor ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 28. septembra 2017.
 
Javna obravnava navedeneih prostorskih dokumentov bo v dvorani Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva 1, Maribor v sredo 20. septembra 2017 ob 16.00 uri.


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Okoljsko poročilo
 Pregledna situacija
 Priloga okoljskemu poročilu
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM