Občina Maribor
od 2009 do 2010

Priloge
 Sklep o imenovanju gradbenega odbora za spremljanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo Mariborskega kulturnega središča (MAKS)
 Sklep o imenovanju komisije za sanacijo ribnika pri Kličku v Mestnem parku
 Sklep o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa župana MOM za obdobje 2010 - 2014
 Sklep o imenovanju projektne skupine "PMinter"
 Sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka izbire koncesionarja po javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje zdravstvene službe na območju MOM
 Komisija za funkcionalne preglede otroških igrišč
 Komisija za izvedbo postopka izbire koncesionarja po Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOM za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM
 Sklep o imenovanju komisije za izbor najprimernejše ponudbe za najem prostorov za delovanje Evropskega centra uprizoritvenih umetnosti Maribor
 Sklep o imenovanju članice komisije kot predstavnice MOM za odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže in gradnjo treh med seboj povezanih objektov za šport in turizem - Ljudski vrt za obdobje 50 let
 Sklep o imenovanju komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev
 Odbor za spremljanje izvajanja aktivnosti pri izgradnji doma Mestne četrti Studenci
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo aktivnosti v zvezi z otvoritvijo obnovljenega Lutkovnega gledališča Maribor
 Sklep o imenovanju delovne skupine za izvedbo projekta "prenova spomenika NOB"
 Strokovna komisija za preveritev lokacije osrednjega spomenika NOB v Mariboru
 Komisija za izvedbo postopka javnega odpiranja ponudb za oddajo tržnih in parkirnih površin v najem
 Strokovna komisija za preveritev izbranih projektov na javnih arhitekturnih natečajih
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo aktivnosti ob prihodu njegove svetosti Dalai Lame
 Komisija za pitno vodo v Mestni občini Maribor
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "Osmansko cesarstvo"
 Sklep o imenovanju projetne skupine za uvrstitev Stare trte na seznam Unescove svetovne dediščine
 Projektna skupina za izvedbo projekta "Invalidi in slepi" ter drugih projektov s področja problematike invalidov ter slepih in slabovidnih oseb
 Sklep o imenovanju komisije za izbiro koncesionarja na področju splošne medicine za območje Malečnik-Ruperče
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo priprav in koordinacijo aktivnosti za otvoritev nove pohorske vzpenjače decembra 2009
 Sklep o imenovanju komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev
 Sklep o imenovanju komisije za izbiro najustreznejše rešitve po arhitekturnem natečaju za novi Akvarij - terarij
 Sklep o imenovanju Odbora za spremljanje izvajanja aktivnosti gospodarske družbe za izgradnjo in izvajanje dejavnosti doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj "Dom pod gorco d.o.o."
 Projektni svet za vodenje projekta "Center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP"
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za pripravo aktivnosti ob otvoritvi zavetišča za živali
 Strokovna komisija za spremljanje prenove mariborskega gradu za potrebe javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
 Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po Pravilniku o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v MOM
 Sklep o imenovanju komisije za izvedbo razgovorov s potencialnimi interesenti za izgradnjo podzemne garaže pod prizidkom MOM
 Sklep o imenovanju komisije za uskladitev statusa parcel in njihovo rabo v MOM
 Strokovna komisija za izbor najprimernejše rešitve za ureditev krožišč na območju MOM
 Sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje protikriznih ukrepov in spremljanje uresničevanja le-teh na področju gospodarstva v MOM
 Sklep o imenovanju komisije po Odloku o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
 Delovna skupina za pripravo strategije gospodarskega razvoja Maribora
 Sklep o imenovanju članov Projektne skupine za izvajanje projekta ADDED VALUE, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa Intelligent Energy Europe
 Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo strategije na področju izrabe hidroenergije na območju MOM in Podravske regije
 Sklep o imenovanju premoženjske komisije MOM
 Sklep o imenovanju komisije po Pravilniku o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MOM za leto 2009
 Sklep o imenovanju komisije za ocenitev škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč na območju MOM za leto 2009
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta oz. operacije: "Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru"
 Projektna skupina - lokalna podporna skupina za izvedbo projekta URBACT II - tematsko omrežje Active A.G.E.: Aktivno vključevanje starajoče populacije v urbano prenovo mestnega jedra
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "PIMMS TRANSFER"
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "PIMMS TRANSFER"
 Projektna skupina za izvajanje projekta CITEAIR II, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa INTERREG IVC in Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 Projektna skupina - lokalna podporna skupina za izvedbo projekta URBACT II - tematsko omrežje FIN-URB-ACT
 Sklep o imenovanju upravno strokovno usmerjevalne skupine za pripravo občinskega prostorskega načrta MOM
 Sklep o imenovanju strokovno usmerjevalne skupine za pripravo občinskega prostorskega načrta MOM
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM