Občina Maribor
od 2007 do 2008

Priloge
 Delovna skupina za pripravo prostorske razporeditve organov MOM v okviru predvidenih investicij v nove prostore
 Sklep o imenovanju komisije za izbor rešitve novoletne okrasitve v MOM
 Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "Vzorni primeri za implementacijo Evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah - Minus 3 %
 Predlog kandidatov za imenovanje predsednika in članov v nadzorni odbor družbe Marifarm d.o.o.
 Sklep o imenovanju usmerjevalne skupine za pripravo energetskega koncepta MOM
 Delovna skupina za spremljanje in reševanje romske problematike v MOM
 Sklep o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa in postopka določitve lokacij za oglaševanje za potrebe volilne kampanje za volitve v Državni zbor v letu 2008
 Sklep o imenovanju dveh predstavnikov MOM v delovno skupino za spremljanje in koordinacijo ukrepov za vzpostavitev kmetijskih zemljišč in gozdov v prvoto stanje po neurju 13. in 14. julija 2008
 Sklep o imenovanju začasnega sekretariata za projekt "Evropska prestolnica kulture 2012"
 Sklep o imenovanju komisije za vodenje postopka oddaje v najem poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov, last Mestne občine Maribor v skladu z novimi predpisi, ki urejajo razpolaganje (oddajo v najem) s stvarnim premoženjem
 Sklep o imenovanju projektne skupine za pripravo na certificiranje po sistemu ISO 14001 in EMAS
 Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru
 Sklep o imenovanju komisije za pregled stanja objektov in infrastrukture, ki so v upravljanju javnega zavoda Športni center Maribor
 Komisija za vodenje postopka prodaje v skladu z novimi predpisi, ki urejajo razpolaganje (prodajo) s stvarnim premoženjem
 Sklep o podaji soglasja kandidatoma za imenovanje direktorja delniške družbe Nigrad, JKP d.d. Maribor
 Predlog kandidata za imenovanje člana v nadzorni svet družbe Veolia transport Štajerska d.d. Maribor
 Predlog kandidatov MOM za imenovanje člana in nadomestnega člana v svet Borštnikovega srečanja
 Komisija za ocenitev škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč na območju MOM
 Sklep o imenovanju komisije po Pravilniku o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MOM
 Sklep o imenovanju komisarke in pomočnice komisarke za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto"
 Predlog kandidatov za imenovanje predsednika in članov v nadzorni svet družbe Farmadent d.o.o. kot predstavnikov MOM
 Sklep o imenovanju člana sveta JZ Športni objekti Maribor kot predstavnika izvajalcev letnega programa
 Sklep o imenovanju komisije za pripravo kriterijev na področju opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in meril za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MOM
 Predlog kandidatov MOM za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste pri Ministrstvu za notranje zadeve
 Sklep o ustanovitvi in imenovanju projektne skupine za izvajanje projekta ADDED VALUE, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa Intelliegnet Energy Executive Programme
 Sklep o imenovanju vodje projekta LIFE+
 Štab zimske službe Maribor
 Sklep o imenovanju vodje projekta Športnega parka Tabor
 Sklep o imenovanju projektne skupine za revitalizacijo Čeligijevega stolpa
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za pripravo otvoritve osrednje športno-prireditvenega stadiona Ljudski vrt
 Sklep o ustanovitvi in imenovanju Projektnega sveta za nadzor in koordiniranje projekta "E-GJI, Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture"
 Sklep o imenovanju Komisije za ureditev premoženjsko pravnih razmerij med MOM in Zvezo mariborskih športnih društev Branik
 Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo javnega razpisa in postopka določitve lokacij za oglaševanje za potrebe volilne kampanje v letu 2007
 Predlog kandidatov za izvolitev članov nadzornega sveta družbe Nigrad, d.d. Maribor
 Sklep o imenovanju Odbora za načrtovanje Evropskega tedna mobilnosti od 16. do 22.9.2007
 Sklep o imenovanju komisije "Prireditve v mestu"
 Projektna skupina za izdelavo občinskega programa varnosti
 Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb MOM
 Sklep o imenovanju Komisije za rabo javnih površin
 Predlog kandidata za izvolitev člana nadzornega sveta gospodarske družbe Tržnica Maribor, d.d.
 Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izvedbo javno-zasebnega projekta "Kalvarija"
 Sklep o imenovanju Komisije za projekt - Ladjica na Dravi
 Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Pogrebnega podjetja Maribor s strani MOM
 Sklep o imenovanju Operativne skupine za delo z EU ekspertom pri projektu "Podpora za mesta" program URBACT
 Predlog za dopolnitev sestave Projektne skupine Gospodarsko središče OREH v Podravju
 Sklep o imenovanju Projektne skupine za pripravo na certificiranje po sistemu EMAS
 Sklep o imenovanju pogajalske skupine v zvezi z ureditvijo dolga MOM do podjetja Aquasystems glede centralne čistilne naprave
 Podaja soglasja k imenovanju direktorice javnih športnih objektov Ljudski vrt Maribor
 Odbor za spremljanje obratovanja začasnega skladišča baliranih komunalnih odpadkov v Dogošah
 Podaja soglasja k imenovanju direktorja javnega športnega objekta Športni park Tabor
 Odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom MOM
 Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo aktivnosti v zvezi z razpisnim postopkom za imenovanje direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
 Sklep o imenovanju Operativne skupine za pripravo občinskega programa varstva okolja za Maribor
 Sklep o razrešitvi sedanjih in imenovanju novih - nadomestnih članov posvetovalne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
 Sklep o imenovanju Posvetovalne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
 Sklep o razrešitvi sedanjih in imenovanju novih - nadomestnih članov v projektni skupini za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
 Sklep o imenovanju Projektne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
 Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Veslaškem športnem društvu Dravske elektrarne Branik Maribor
 Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Železničarskem športnem društvu Maribor
 Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Zvezi športnih društev Branik
 Sklep o imenovanju podžupana MOM Roka PEČETA
 Sklep o imenovanju podžupana MOM Andreja VERLIČA
 Sklep o imenovanju podžupana MOM Danila BURNAČA
 Sklep o imenovanju organizacijskega odbora in komisij projekta Mladi za napredek Maribora 2007
 Sklep o imenovanju Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti"
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM