Občina Maribor
Zaključni račun proračuna za leto 2000

VSEBINA

POROČILO ŽUPANA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2000

ODLOK  O  ZAKLJUČNEM  RAČUNU  PRORAČUNA  MESTNE OBČINE  OBČINE MARIBOR ZA LETO  2000

I. SPLOŠNI  DEL  ZAKLJUČNEGA  RAČUNA  PRORAČUNA
1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Račun finančnih terjatev in naložb
3. Račun financiranja

II. REALIZACIJA  ODHODKOV - ZBIR  PO  UPORABNIKIH

III. REALIZACIJA  ODHODKOV - ZBIR  PO  NAMENIH

IV. STANJE  SREDSTEV  NA  RAČUNU  PRORAČUNA  MOM  IN  OBVEZNOSTI  PO  POGODBAH  NA  DAN  31.12.2000- tabela

V. RAČUNOVODSKI  IZKAZI  MESTNE  OBČINE  MARIBOR, MESTNIH  ČETRTI  IN  KRAJEVNIH  SKUPNOSTI  MESTNE OBČINE  MARIBOR
1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Račun finančnih terjatev in naložb
3. Račun financiranja
4. Bilanca stanja

VI. OBRAZLOŽITEV  SPLOŠNEGA  DELA ZAKLJUČNEGA  RAČUNA PRORAČUNA  IN  BILANCE  STANJA
1. Uvod
2. Obrazložitev bilance prihodkov in odhodkov
2.1. Prihodki
2.2. Odhodki
2.3. Odhodki po ekonomski klasifikaciji
Priloga 1,4
Priloga 2,3
2.4. Odhodki po namenih - skupinah postavk
3. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Račun financiranja
5. Stanje sredstev na računu
6. Obrazložitev bilance stanja
6.1. Sredstva
6.2. Obveznosti do virov sredstev

VII. POROČILO  O  OBLIKOVANJU  IN  PORABI  PRORAČUNSKE REZERVE

VIII. POSEBNI  DEL  ZAKLJUČNEGA  RAČUNA  PRORAČUNA
1. Realizacija finančnih načrtov uporabnikov
1.1. Kabinet župana
1.2. Služba mestnega sveta
1.3. Oddelek za finance
1.4 Oddelek za družbene dejavnosti
1.5. Oddelek za splošne in pravne zadeve
1.6. Oddelek za gospodarske dejavnosti
1.7. Komunalna direkcija
1.8. Zavod za prostorsko načrtovanje
1.9. Zavod za šport
1.10. Zavod za turizem
1.11. Zavod za varstvo okolja
1.12. Mestni inšpektorat
1.13. Služba za zaščito in reševanje
1.14. Politične stranke
1.15. Ostale organizacije
1.16. Stanovanjsko gospodarstvo
1.17. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
1.18. Odd. za gosp. s poslov. in uprav. prostori ter premičnim premož.
1.19. Služba za geografsko informacijski sistem in obdelavo podatkov

2. Obrazložitev realizacije finančnih načrtov uporabnikov
2.1. Kabinet župana
2.2. Služba mestnega sveta
2.3.  Oddelek za finance
2.4. Oddelek za družbene dejavnosti
2.4.1. Šolska vzgoja
2.4.2. Šolstvo
2.4.3. Raziskovanje
2.4.4. Kultura
2.4.5. Socialno varstvo
2.4.6. Zdravstvo
2.4.7. Priloga 1 - Realizacija programa obnove objektov in opreme
2.4.8. Priloga 2 - Pregled programov javnih del
2.5. Oddelek za splošne in pravne zadeve
2.6. Oddelek za gospodarske dejavnosti
2.7. Komunalna direkcija
2.7.1. Okolje in prostor
2.7.2. Ceste
2.7.3. Javna razsvetljava
2.7.4. Promet
2.7.5. Komunalna hidrotehnika
2.7.6. Komunalna energetika
2.7.7. Centralna čistilna naprava in kolektor
2.7.8. Ravnanje z odpadki
2.8. Zavod za prostorsko načrtovanje
2.9. Zavod za šport
2.10. Zavod za turizem
2.11. Zavod za varstvo okolja
2.12. Mestni inšpektorat
2.13. Služba za zaščito in reševanje
2.14. Politične stranke
2.15. Ostale organizacije
2.16. Odd. za gosp. s poslov. in uprav. prostori ter premičnim premož.
2.17. Služba za geografsko informacijski sistem in obdelavo podatkov

REALIZACIJA  FINANČNIH  NAČRTOV IN  POROČILO O  DELU MESTNIH  ČETRTI  IN  KRAJEVNIH  SKUPNOSTI  V  LETU  2000

POROČILO  JAVNEGA  PODJETJA  ZA  GOSPODARJENJE  S  STAVBNIMI ZEMLJIŠČI  V  LETU  2000

POROČILO  O  DELU  STANOVANJSKEGA  SKLADA  MESTNE  OBČINE MARIBOR  V  LETU  2000  - tabela


Priloge
 Bilanca in računi  - Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja
 Bilanca stanja
 Obrazložitev  - Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna in bilance stanja
 Obrazložitev bilance stanja
 Odlok  - Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000
 Poročilo  - Poročilo župana o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2000
 Poročilo  - Poročilo o oblikovanju in porabi proračunske rezerve
 Priloga 1,4
 Priloga 2,3
 Realizacija  - Realizacija finančnih načrtov uporabnikov
 Realizacija odhodkov - zbir po namenih
 Realizacija odhodkov - zbir po uporabnikih
 Splošni del zaključnega računa proračuna
 Stanje sredstev  - Stanje sredstev na računu proračuna MOM in obveznosti po pogodbah na dan 31.12.2000
 Stanje sredstev - tabela  - Stanje sredstev na računu proračuna MOM in obveznosti po pogodbah na dan 31.12.2000 - tabela
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM