Občina Maribor
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2000

Vsebina

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2000

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI
1.1 Davčni prihodki
1.2 Nedavčni prihodki
1.3 Kapitalski prihodki
1.4 Prejete donacije
1.5 Transferni prihodki

2. ODHODKI
Obrazložitve odhodkov posameznih proračunskih uporabnikov
2.1 Kabinet župana
2.2 Služba mestnega sveta
2.3 Oddelek za finance
2.4 Oddelek za družbene dejavnosti
2.5 Oddelek za splošne in pravne zadeve
2.6 Oddelek za gospodarske dejavnosti
2.7 Komunalna direkcija
2.8 Zavod za prostorsko načrtovanje
2.9 Zavod za šport
2.10 Zavod za varstvo okolja
2.11 Mestni inšpektorat
2.12 Služba za zaščito in reševanje
2.13 Stanovanjsko gospodarstvo
2.14 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
2.15 Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem
2.16 Služba za GIS ter obdelavo podatkov

II.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. RAČUN FINANCIRANJA

IV. STANJE REDSTEV NA RAČUNU
2. PREGLED SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU I-VI/2000
3. PREGLED REZERVNEGA SKLADA V OBDOBJU I-VI/2000
4. POROČILO O IZVAJANJU 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2000

Priloga 1:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
BILANCA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA
Priloga 2: ZBIR ODHODKOV PO UPORABNIKIH
Priloga 3: PRERAZPOREDITVE


Priloge
 Obrazložitve
 Priloga 1  - Bilanca prihodkov in odhodkov
 Priloga 2  - Zbir odhodkov po uporabnikih
 Priloga 3  - Prerazporeditve
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM