Občina Maribor
Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000

Vsebina

  UVOD

  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2000

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Zbir odhodkov po uporabnikih
Posebni del proračuna odhodki po skupinah

II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMBE 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2000

III. PRIHODKI

IV. ODHODKI

V. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

VI. RAČUN FINANCIRANJA

VII. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV

  FINANČNI NAČRTI
  01 Kabinet župana
  02 Služba mestnega sveta
  03 Oddelek za finance
  04 Oddelek za družbene dejavnosti
  05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
  06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
  08 Komunalna direkcija
  09 Zavod za prostorsko načrtovanje
  10 Zavod za šport
  11 Zavod za turizem
  12 Zavod za varstvo okolja
  13 Mestni inšpektorat
  14 Služba za zaščito in reševanje
  16 Politične stranke
  17 Ostale organizacije
  20 Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem
  21 Služba za GIS in obdelavo podatkov

  K GMS-251 - Dodatno gradivo k rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000

 


Priloge
 Del proračuna  - Posebni del proračuna odhodki po skupinah
 Finančni načrti  - 01 Kabinet župana
 Finančni načrti  - 02 Služba mestnega sveta
 Finančni načrti  - 03 Oddelek za finance
 Finančni načrti  - 04 Oddelek za družbene dejavnosti
 Finančni načrti  - 0401 Delo oddelka
 Finančni načrti  - 0402 Predšolska vzgoja
 Finančni načrti  - 0403 Šolstvo
 Finančni načrti  - 0404 Raziskovanje
 Finančni načrti  - 0405 Kultura
 Finančni načrti  - 0406 Socialno varstvo
 Finančni načrti  - 0407 Zdravstvo
 Finančni načrti  - 05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
 Finančni načrti  - 06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
 Finančni načrti  - 08 Komunalna direkcija
 Finančni načrti  - 0801 Delo direkcije
 Finančni načrti  - 0802 Okolje in prostor
 Finančni načrti  - 0803 Ceste
 Finančni načrti  - 0804 Javna razsvetljava
 Finančni načrti  - 0805 Promet
 Finančni načrti  - 0806 Komunalna hidrotehnika
 Finančni načrti  - 0807 Komunalna energetika
 Finančni načrti  - 0808 Čistilna naprava in kolektor
 Finančni načrti  - 0809 Ravnanje z odpadki
 Finančni načrti  - 09 Zavod za prostorsko načrtovanje
 Finančni načrti  - 10 Zavod za šport
 Finančni načrti  - 11 Zavod za turizem
 Finančni načrti  - 12 Zavod za varstvo okolja
 Finančni načrti  - 13 Mestni inšpektorat
 Finančni načrti  - 14 Služba za zaščito in reševanje
 Finančni načrti  - 16 Politične stranke
 Finančni načrti  - 17 Ostale organizacije
 Finančni načrti  - 20 Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem
 Finančni načrti  - 21 Služba za GIS in obdelavo podatkov
 K GMS-251  - Dodatno gradivo k rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000
 Obrazložitev  - Obrazložitev predloga spremembe 4. člena odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2000
 Obrazložitev finančnih načrtov
 Odhodki
 Odlok  - Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2000
 Prihodki
 Račun financiranja
 Račun finančnih terjatev in naložb
 Splošni del proračuna
 Uvod
 Zbir odhodkov po uporabnikih
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM