Občina Maribor
Javno naznanilo - razgrnitev ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 178/17, k.o. Ruperče

Datum objave:20.8.2019
Rok:2. 9. 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA
parc. št. 178/17, k.o. RUPERČE
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA parc. št. 178/17, k.o. RUPERČE, ki ga je pod številko projekta 178/17, k.o. Ruperče izdelalo podjetje PIN projektiva d.o.o., Mlinska cesta 22, 2000 Maribor.
 
Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17) je v poglavju V. določil pogoje za legalizacijo gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona, torej pred 17. novembrom 2017. 116. člen zakona opisuje postopek legalizacije. Šesta točka 116. člena določa, da je ne glede na določilo, da mora biti objekt, ki je predmet legalizacije, skladen s predpisi, ki so veljali v času pričetka gradnje, zahtevi za legalizacijo mogoče ugoditi, če je objekt izveden na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno, nižjo od 40, in je občina v predhodni lokacijski preveritvi, izvedeni v skladu s predpisom o urejanju prostora, odobrila legalizacijo objekta.
 
Mestna občina Maribor je prejela pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za odobritev legalizacije izvedenega stanovanjskega objekta na zemljišču, ki ima boniteto 40 oz. manj. Objekt se nahaja na zemljišču 178/17, k.o. Ruperče, in je bil kot nelegalna gradnja postavljen po letu 1998. Občinski urbanist je k legalizaciji objekta podal pozitivno stališče.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 19. avgusta do 2. septembra 2019:
-       v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-       Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-       pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-       na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev –Ruperče«
-       se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 2. septembra 2019.
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.

Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 028-18UP-IDZ-Model
 028-18UP-IDZ-Model-1
 Elaborat lokacijske preveritve
 Mnenje občinskega urbanista

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM