Občina Maribor
»Razgrnitev sprememb in dopolnitev OPPN za del območja studenci 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)

Datum objave:29.5.2019
Rok:12. junija 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Župan mestne občine Maribor na podlagi 119. in 125. v povezavi z 124 členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)
 
 
Javno se razgrnejo SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici), ki ga je pod številko projekta 2019/SD2 OPPN – 016 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor
 
Sprememba se nanaša na kartografski del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del območja PPE Studenci 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici, objavljen v MUV št. 13/2018). Pri izdelavi prvih sprememb in dopolnitev navedenega OPPN je v ureditveni situaciji v območju E pomotoma prišlo do zarisa oboda podzemne garaže oz. se je za zaris gradbene meje, ki omejuje gabarit objekta nad terenom, kot je to določeno v 10. členu odloka, uporabila napačna šrafura. Garaža se načrtuje skladno določili 38. člen odloka. Karta številka 4.1 (»Ureditvena situacija) se nadomesti s karto, v kateri se briše zarisan obod podzemne garaže za objekt v območju E.
 
Podlaga za spremembe in dopolnitve o kratkem postopku je prva alineja prvega odstavka 124. člena ZUreP-2, ki dopušča uporabi kratkega postopka v primeru, da gre za odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem in grafičnem delu OPPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev bo potekala v času od 29. maja do 12. junija 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Spremembe in dopolnitve Erjavčeva«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 12. junija 2019.

Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 2019_SD2_OPPN_016
 LIST_4_1_UREDITVENA_SIT

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM