Občina Maribor
Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah – k.o. 647 Trčova

Datum objave:23.5.2019
Rok:7. 6. 2019
Kontaktna oseba:Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si
Datum objave: 23.5.2019 | Rok: 7.6.2019 Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah – k.o. 647 Trčova Namenjeno: splošni javnosti Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-32 z dne 223.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe. Ugotovitvena odločba je v prilogi.

Priloge
 Odločba

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM