Občina Maribor
Gradiva mestnega sveta (001 - 300)

Priloge
 GMS – 738  - Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del S 34 križišče ob ulici Veljka Vlahoviča – druga obravnava
 GMS - 772  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S (del PPE Po10-S – stanovanjsko območje ob Cesti XIV. divizije) – druga obravnava
 GMS – 773  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S34 (križišče ob Ulici Veljka Vlahovića - območje trgovine Hofer) - druga obravnava
 GMS - 001  - Poročilo o izidu volitev za člane mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 002  - Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor
 GMS - 003  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
 GMS - 004  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Kungota
 GMS - 005  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Duplek
 GMS - 006  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Selnica ob Dravi
 GMS - 007  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Ruše
 GMS - 008  - Seznanitev s potekom meje med Mestno občino Maribor in Občino Miklavž na Dravskem polju
 GMS - 009  - Seznanitev s potekom meje med Mestno občino Maribor Občino Starše
 GMS - 010  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
 GMS - 010  - GMS - 010/I Popravek letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
 GMS - 011  - Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor – prva obravnava
 GMS - 012  - Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS - 013  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS - 014  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 015  - Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
 GMS - 016  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
 GMS - 017  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno – izobraževalnega zavod Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
 GMS - 018  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
 GMS - 019  - Predlog za podajo mnenja k izbrani kandidatki za imenovanje pomočnice direktorja javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor za vodenje organizacije enote Maribor Tezno
 GMS - 020  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 GMS - 024  - Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2018
 GMS - 024  - Naslovnica gradiva ter priloge 1,3,4
 GMS - 024  - Svet invalidov - revija invalidskih društev Mestne občine Maribor
 GMS – 025  - Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Maribor v obdobju April – Junij 2019
 GMS - 026  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – druga obravnava
 GMS - 026  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
 GMS – 026  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – prva obravnava
 GMS - 026 in 027  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov (gradivo ima oznako H GMS 026 in 027)
 GMS - 026 in 027  - Odgovor na razpravo svetnika Stojana Auerja
 GMS - 026 in 027  - Dopolnjene obrazložitve proračunskih postavk v Odloku o proračunu 2019 in 2020 (h gradivu GMS-026 in GMS-027)
 GMS - 027  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
 GMS - 027  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – druga obravnava
 GMS – 027  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – prva obravnava
 GMS – 028  - Predlog za določitev sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v prometu za leto 2019
 GMS - 029  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (stanovanjsko območje v Damiševem naselju) – druga obravnava
 GMS – 029  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 11 P (stanovanjsko območje v Damiševem naselju) – prva obravnava
 GMS – 030  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Pesnico
 GMS – 031  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Lenart
 GMS – 032  - Sklep o spremembi poteka meje med Mestno občino Maribor in Občino Hoče – Slivnica
 GMS - 033  - Spremembe in dopolnitve Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
 GMS - 033  - h GMS - 033/I Popravek napake v 2. členu Sprememb in dopolnitev Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
 GMS – 033/I  - Popravek sprememb in dopolnitev Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor
 GMS – 034  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
 GMS – 035  - Odlok o ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
 GMS - 036  - Predlog za imenovanje odbor in komisij Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 037  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
 GMS - 038  - Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) in predsednika sveta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje ter za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet javnega zavoda Energetska agencija za Podravje
 GMS - 039  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 039
 GMS - 040  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za mladinska vprašanja kot predstavnika mestnega sveta MOM
 GMS - 041  - Dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcije in dozidave Vrtca Ivana glinška Maribor, enota Ribiška (predlog za razširitev)
 GMS – 042  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
 GMS – 043  - Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata sedanjima članoma v nadzornem svetu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor in za imenovanje novih članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM)
 GMS - 044  - Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
 GMS - 045  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Metni občini Maribor za leto 2019 in 2020
 GMS - 046  - Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor
 GMS - 047  - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS - 048  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 049  - Novelacija investicijskega programa (IP) s študijo izvedljivosti (ŠI) – energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru
 GMS - 050  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – rekonstrukcija obstoječega objekta na Šentiljski cesti 19 V Mariboru
 GMS - 051  - Investicijski program (IP) – rekonstrukcija obstoječega objekta na Šentiljski cesti 19 v Mariboru
 GMS - 052  - Letno poročilo javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2018 (Naslovnica gradiva s predlogom sklepa, obrazec s podpisi in poročilo NS JMSS Maribor)
 GMS - 052  - Revizijsko poročilo za leto 2018
 GMS - 052  - Poročilo o delu za leto 2018
 GMS - 052  - Realizacija finančnega načrt za leto 2018
 GMS - 052  - Računovodsko poročilo za leto 2018
 GMS - 053  - Poslovno finančni načrt 2019, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS - 053  - Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor GRADIVO IMA OZNAKO H GMS - 053
 GMS - 053/I  - Poslovno finančni načrt 2019, letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS - 054  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 GMS - 055  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
 GMS - 055  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
 GMS - 056  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za umestitev veterinarske ambulante v obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru
 GMS - 057  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin – skrajšani postopek (na 4. seji MS MOM v 1. obravnavo)
 GMS - 057  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin - II. branje
 GMS - 058  - Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije zemeljskega plazu in odvodnjavanja na lokaciji Šober 50/f
 GMS - 059  - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2018
 GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 1
 GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 2
 GMS - 060  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 - zvezek 3
 GMS - 060  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
 GMS - 060 POPRAVEK  - POPRAVEK Zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 – zvezek 3
 GMS – 060 popravek  - naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitvijo
 GMS - 061  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro – računalniška šola Maribor
 GMS - 062  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno – varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor - STORNO (glej popravek GMS - 062)
 GMS - 062 POPRAVEK  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno - varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
 GMS - 063  - Predlog razrešitve predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
 GMS – 064  - PREDLOG OBLIKOVANJA CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V LETU 2019
 GMS - 065  - ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE NA NEPR. PARC. ŠT. 2915/1 TER 2915/2, OBE K.O. 2173 – OB ŽELEZNICI - PODALJŠANJE ROKA STAVBNE PRAVICE
 GMS - 066  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2018 z zaključnim računom in Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018 (naslovnica gradiva s predlogom sklepa)
 GMS - 066  - Poročilo Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2018 z zaključnim računom
 GMS - 066  - Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018
 GMS - 067  - Informacija o Letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leto 2018 (naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitvijo)
 GMS - 067  - Letno poročilo Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
 GMS - 067  - Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leto 2019, 2020 in 2021 (gradivo ima oznako H GMS - 067)
 GMS – 068  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov
 GMS - 069  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
 GMS – 070  - Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
 GMS – 071  - Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
 GMS – 072  - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS – 073  - Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor
 GMS – 074  - Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor – prva obravnava
 GMS - 075  - Popravek OBRAZLOŽITVE gradiva
 GMS - 075  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v letu 2019
 GMS – 076  - Sprememba Statuta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
 GMS – 077  - Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor – prva obravnava
 GMS – 078  - Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS – 079  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS – 080  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. – prva obravnava
 GMS – 081  - Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
 GMS - 082  - PROGRAM DELA ENERGETSKE AGENCIJE ZA PODRAVJE ZA LETO 2019
 GMS - 083  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
 GMS - 084  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda vrtec Ivana Glinška Maribor
 GMS - 085  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ravnateljice organizacijskih enot Srednja šola za prehrano in živilstvo ter Višja strokovna šola vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
 GMS - 086  - Predlog za imenovanje Volilne komisije Mestne občine Maribor
 GMS - 087  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Športni objekti Maribor
 GMS - 088  - Predlog za imenovanje nadomestnega predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Maribor
 GMS - 089  - Spremembe poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
 GMS - 090  - Sprememba Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
 GMS - 091  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor
 GMS - 092  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 GMS - 093  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Andragoški zavod Maribor -Ljudska univerza
 GMS - 094  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek STORNO
 GMS – 094/1  - ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – REBALANS (SKRAJŠAN POSTOPEK)
 GMS - 095  - Strateška karta hrupa Mestne občine Maribor za leto 2016
 GMS - 096  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2018
 GMS - 097  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor za leto 2018
 GMS - 098  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorja javnega zavoda Sinagoga Maribor za leto 2018
 GMS - 099  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Mariborska knjižnica za leto 2018
 GMS - 100  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2018
 GMS - 101  - Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2018
 GMS - 102  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 103  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 104  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 105  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskih aktov za parc. št. 997/2, k.o. 661 – Limbuš
 GMS - 106  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za območje TU 1/2 v Limbušu v Mestni občini Maribor
 GMS - 107  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici) – skrajšani postopek
 GMS - 107  - Popravek karta 4.1. Ureditvena situacija
 GMS - 108  - Odločitev o prodaji 14,51 % kapitalskega deleža Mestne občine Maribor v Podjetju Arriva Štajerska d.d
 GMS - 109  - Nakup parc. št. 705/34, 705/44 in 705/45 vse k.o. 681 Pobrežje STORNO
 GMS - 109  - Popravek SKLEPA (STORNO)
 GMS - 109/I POPRAVEK GRADIVA  - Nakup parc. št. 705/11, 705/34, 705/44 in 705/45, vse k.o. 681 Pobrežje
 GMS - 110  - Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 111  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 111 POPRAVEK  - Odlok o ureditvi avtobusnega prometa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 112  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2018
 GMS - 113  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - skrajšani postopek
 GMS - 114  - Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata sedanjemu varuhu bolnikovih pravic in Predlog za imenovanje varuhinje bolnikovih pravic
 GMS - 115  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
 GMS - 116  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
 GMS - 117  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
 GMS - 118  - Predlog za imenovanje Odbora Mestnega sveta Mestne občine Maribor za mednarodno in medmestno sodelovanje
 GMS - 119  - Predlog za imenovanje Volilne komisije Mestne občine Maribor
 GMS - 120  - Sprememba statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
 GMS - 121  - Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – prva obravnava
 GMS - 122  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu/tki za imenovanje direktorja/ice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
 GMS - 123  - Sklep o določitvi nadomestila za opravljanje funkcije Varuha bolnikovih pravic
 GMS - 124  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah - skrajšan postopek
 GMS - 125  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 - skrajšani postopek
 GMS - 126  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju od I – VI 2019
 GMS - 127  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom
 GMS - 127/I  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko stavbo na parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom
 GMS - 128  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 458/4, k.o. Metava
 GMS - 128/I  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 458/4, k.o. Metava
 GMS - 129  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C – 4 V Mariboru – druga obravnava
 GMS - 129  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C-4 V Mariboru – prva obravnava
 GMS - 130  - Predlog za podelitev priznanj in nagrade Mestne občine Maribor za leto 2019 ter določitev datuma podelitve priznanj MOM
 GMS - 131  - Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla
 GMS - 132  - Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor glede tržnih najemnin
 GMS - 133  - Imenovanje revizorja Letnega poročila JMSS Maribor za obdobje treh let
 GMS - 134  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2018
 GMS - 135  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
 GMS - 136  - Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor – prva obravnava
 GMS - 137  - Elaborat za stroške odvajanja odpadne vode na območju MOM za leto 2019
 GMS - 138  - Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor - druga obravnava
 GMS - 138  - Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Mestne občine Maribor – prva obravnava
 GMS - 139  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah – druga obravnava
 GMS - 139  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek (NA 7. REDNI SEJI MS MOM V PRVO OBRAVNAVO)
 GMS - 140  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 141  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Mariborska razvojna agencija
 GMS - 142  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje kot predstavnika ustanoviteljice (MOM)
 GMS - 143  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o.
 GMS - 144  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
 GMS - 145  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov kot predstavnikov MOM v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Maribor d.o.o.
 GMS - 146  - Kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi med MRA in Ministrsvom za infrastrukturo
 GMS - 147  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi
 GMS - 147  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – skrajšani postopek
 GMS - 148  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS - 149  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 GMS - 150  - Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 151  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2020
 GMS - 152  - Predlog za imenovanje odgovornega urednika občinskega časopisa
 GMS - 153  - Predlog za imenovanje uredniškega odbora občinskega časopisa
 GMS - 154  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc.št. 178/17. k.o. Ruperče
 GMS - 155  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parc. št. 505/1, k.o. Hrastje
 GMS - 156  - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor – prva obravnava
 GMS – 156  - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor - druga obravnava
 GMS - 157  - Izzivi na področju delovanja kulturnih organizacij – prvi del
 GMS - 158  - Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
 GMS - 159  - Sklep o ugotovitvi trajnega javnega interesa za izvajanje založniške dejavnosti in razstav s področja arhivistike o zgodovini Maribora v okviru dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor
 GMS - 160  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 skrajšani postopek
 GMS - 161  - Predlog za podajo mnenja kandidatki za ravnateljico vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor (brez obrazložitve)
 GMS - 161  - Predlog za podajo mnenja kandidatki za ravnateljico vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
 GMS - 162  - Predlog za ugotovitev prenehanja funkcije člana Odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve Mestnega sveta Mestne občine Maribor zaradi odstopa in imenovanje nadomestnega člana odbora
 GMS - 163  - Predlog za razrešitev sedanjih ter imenovanje novih – nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
 GMS - 164  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in Gimnazija Maribor
 GMS - 165  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
 GMS – 166  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 - skrajšan postopek
 GMS – 167  - Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
 GMS – 168  - Seznanitev s pismom o nameri
 GMS – 169  - Soglasje k pravnemu poslu
 GMS – 170  - Odlok o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. -prva obravnava
 GMS – 171  - Sklep o pokrivanju tekočega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019 Javnemu zavodu Športni objekti Maribor
 GMS - 172  - Odlok o spremembi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
 GMS - 173  - Predlog župana za imenovanje člana uredniškega odbora
 GMS – 174  - Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
 GMS – 175  - Odlok o delovanju mestne blagajne – prva obravnava
 GMS - 176  - Sklep o določitvi višine sejnine revizijske komisije nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika d.o.o.
 GMS – 177  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe – del območja RT 3 C
 GMS - 178  - Obrazložitev - dodatna pojasnila (h GMS-178)
 GMS – 178  - Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe – parcela št. 586/5, k.o. Dogoše (umik iz 10. seje MS MOM (16.12.2019), uvrščeno na dnevni red 11. seje MS MOM (20.1.2020)
 GMS - 179  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9-P v Mariboru – druga obravnava (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
 GMS - 179  - Dodatek h gradivu GMS-179 - Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE TA 9-P v Mestni občini Maribor (h GMS-179 )
 GMS – 179  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9-P v Mariboru – prva obravnava
 GMS – 180  - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor – prva obravnava
 GMS – 181  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza – prva obravnava
 GMS – 182  - Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024 (RPIO MOM 20-24)
 GMS – 183  - Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2020 (LPIO MOM 2020)
 GMS - 184  - Odlok o poimenovanju ulic z imeni Ulica Frana Žižka, Razgledna ulica, Ulica Ivana Jožefa Tomažiča, Ulica pod hrasti in Zahodna ulica – skrajšani postopek
 GMS - 185  - PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR
 GMS - 186  - PREDLOG ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR
 GMS - 187  - PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
 GMS - 188  - PREDLOG ZA PODAJO PREDHODNEGA MNENJA K IZBRANI KANDIDATKI ZA DIREKTORICO JAVNEGA SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO
 GMS - 189  - PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE MESTNE NEPREMIČNINE D.O.O.
 GMS – 190  - Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor
 GMS – 191  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju – skrajšan postopek
 GMS – 192  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
 GMS – 193  - Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
 GMS – 194  - Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor in za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
 GMS – 195  -  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – skrajšan postopek
 GMS – 196  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšan postopek
 GMS – 197  - Odlok o spremembi poteka Studenške ulice – skrajšani postopek
 GMS - 198  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
 GMS - 199  - Predlog za podajo predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za pomočnico direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor – za vodenje organizacijske enote Maribor Center
 GMS - 200  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 201  - Podpora pobudi za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor
 GMS - 202  - Predlog za razrešitev sedanje članice in imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v Nadzorni svet Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS - 203  - Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor d.o.o.
 GMS - 204  - Pristop h gostiteljstvu Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM)
 GMS - 205  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 - skrajšan postopek
 GMS - 205  - Sprememba poslovnega načrta na strani 49 (priloga št. 2)
 GMS - 205  - Poslovni načrt podjetja Mestne nepremičnine, d.o.o.
 GMS - 205  - Dodatek k obrazložitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020
 GMS - 206  - Dopolnitev obrazložitve h gradivu GMS -206 (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek)
 GMS – 206  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
 GMS – 207  - Poslovno finančni načrt 2020, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 GMS – 208  - Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor
 GMS - 209  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – druga obravnava (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
 GMS – 209  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS - 210  - • Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 za občine Mestna občina Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju (Snaga d.o.o)
 GMS - 210  - Elaborat in oblikovanje cene na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020 (Nigrad d.d.)
 GMS - 210  - Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2020 (Mariborski vodovod d.d.)
 GMS - 210  - Elaborat cene Pogrebno podjetje Maribor d.d.
 GMS - 210  - Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu - predlog cen (Marprom d.o.o)
 GMS - 210  - Cene komunalnih storitev 2020
 GMS - 210  - Snaga - primerjava cen po občinah
 GMS - 210  - Mariborski vodovod – primerjava cen med mesti
 GMS - 210  - Odvajanje za Maribor in stroški po občinah
 GMS - 210  - Cenik za LPP
 GMS – 210  - Predlog oblikovanja cen komunalnih storitev v letu 2020
 GMS – 211  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v letu 2020
 GMS - 212  - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Maribor - prva obravnava (predlog mestnega svetnika Matica Matjašiča); (opomba: župan gradiva na dnevni red 12. seje ni uvrstil)
 GMS – 213  - Športni objekti Maribor - Smernice in izhodišča novelacije sanacijskega načrta in odprave presežka odhodkov nad prihodki
 GMS – 214  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
 GMS – 215  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
 GMS – 216  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
 GMS – 217  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predsednika komisije mestnega sveta Mestne občine Maribor za priznanja in nagrade
 GMS – 218  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega člana odbora mestnega sveta Mestne občine Maribor za mladino, šolstvo in šport
 GMS – 219  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Maribor v svet javnega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
 GMS – 220  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
 GMS - 221  - Predlog za razrešitev sedanjega predsednika sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
 GMS - 222  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS - 223  - (Storno gradiva) Komunalne cene 2020 – ravnanje z blatom iz CČN Maribor
 GMS - 224  - Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve omrežja javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve javnih površin-cest na območju Mestne občine Maribor (10. dopisna seja MS MOM, 31.3.-6.4.2020 do 15. ure)
 GMS - 225  - Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za izvedbo projekta posodobitve omrežja JR in zagotavljanja osvetlitve javnih površin-cest na območju MOM - prva obravnava (obravnava gradiva na 5. izredni seji MS MOM, maj 2020)
 GMS - 225  - POPRAVLJEN ODLOK O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA SKLENITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA POSODOBITVE OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN ZAGOTAVLJANJA OSVETLITVE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR Z UPOŠTEVANIMI PRIPOMBAMI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
 GMS - 226  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predsednika Komisije mestnega sveta Mestne občine Maribor za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 GMS - 227  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
 GMS - 228  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega Zavoda umetnostna galerija Maribor
 GMS - 229  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Izobraževalni Center Piramida Maribor
 GMS - 230  - Predlog za razrešitev sedanjega člana sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
 GMS - 231  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja in ravnateljice organizacijskih enot Srednja šola za prehrano in živilstvo ter Višja strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor z možnostjo imenovanja direktorja/direktorice javnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
 GMS - 232  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
 GMS – 233  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Srednje strojne šole kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
 GMS - 234  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
 GMS - 235  - Predlog za podajo predhodnega soglasja izbranemu kandidatu za imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilska brigada Maribor
 GMS - 236  - Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS COV-2 (COVID-19) – skrajšan postopek v skladu s prvim odst. 97. člena poslovnika MS MOM (STORNO)
 GMS - 236/I  - Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS COV-2 (COVID-19) (dodatna športna društva) – skrajšan postopek v skladu s prvim odst. 97. člena poslovnika MS MOM
 GMS - 237  - Potrditev aktov v skladu s 126. členom Poslovnika MS MOM, ki jih je župan sprejel na podlagi 37. člena Statuta MOM
 GMS - 238  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
 GMS - 239  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje nadomestnega člana v nadzorni svet družbe javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
 GMS - 240  - Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor – po skrajšanem postopku (v skladu s prvim odstavkom 97. člena poslovnika MS MOM)
 GMS - 241  - Odlok o spremembah Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) - skrajšani postopek (v skladu z drugim odstavkom 97. člena Poslovnika MS MOM)
 GMS - 242  - PRAVILA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE MARIBOR V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
 GMS - 243  - Poročilo o aktivnostih Javne gasilske službe Maribor ob požaru v Surovini
 GMS - 244  - Komunalne cene 2020 - ravnanje z blatom iz CČN Maribor (13. redna seja MS MOM, 25.5.2020)
 GMS - 244  - Elaborat Energetike d.o.o. in opis aktivnosti Energetike Maribor
 GMS - 245  - Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o."
 GMS – 246  - ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2020 - SKRAJŠAN POSTOPEK
 GMS - 247  - POPRAVLJEN ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UKREPIH ZA BLAŽENJE POSLEDIC NALEZLJIVE BOLEZNI SARS COV-2 (COVID-19) Z UPOŠTEVANIMI PRIPOMBAMI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
 GMS – 247  - Odlok o spremembah Odloka o ukrepih za blaženje posledicnalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) - skrajšan postopek
 GMS - 248  - U.Z. SEZNANITEV Z REVIZIJSKIM POROČILOM »PREGLED INVESTICIJE V NAPRAVO ZA OBDELAVO MEŠANIH ODPADKOV V DRUŽBI SNAGA« GMS – 248 (predlog izključitve javnosti)
 GMS - 249  - PREDLOG ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE MARIBOR (ELEKTORJEV) V VOLILNO TELO ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
 GMS - 250  - PREDLOG ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
 GMS - 251  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 2019 z zaključnim računom in Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2019
 GMS - 252  - Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2019
 GMS - 253  - Program dela energetske agencije za Podravje za leto 2020
 GMS - 254  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 2019
 GMS – 255  - Splošni pogoji poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (uradno prečiščeno besedilo)
 GMS - 256  - GIS pregledovalnik – prikaz kategoriziranih cest za gradivo Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS-256 (gradivo ima oznako h GMS-256)
 GMS – 256  - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor – prva obravnava
 GMS - 257  - Spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (popravek)
 GMS – 257  - Spremembe poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
 GMS - 258  - Sprememba poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
 GMS – 259  - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Maribor - prva obravnava
 GMS – 260  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2020
 GMS - 261  - Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2019 priloge: (1. Časnik Večer o kulturnem večeru invalidov 2019, 2. Glasilo Svet invalidov, 10. številka, 3. Sporočilo za javnost, 4. Poročilo o osveščanju na OŠ Sveta Trojica, 5. Poročilo o posvetu »Dobre prakse zaposlovanja invalidov«, 6. Poročilo o 10. Kulturnem večeru invalidov, 7. Poročilo o 10. Športnih igrah invalidov)
 GMS - 262  - Novelacija sanacijskega načrta in program odprave presežka odhodkov nad prihodki v obdobju 2020 – 2022 Športni objekti Maribor
 GMS - 263  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda III. Gimnazija Maribor
 GMS - 264  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 GMS - 265  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor
 GMS - 266  - Rebalans Poslovno finančnega načrta JMSS Maribor 2020, Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor
 GMS - 267  - Ugovor zoper sklep Mestnega sveta MOM (izpis sklepa št. 0130-50/2020-8 z dne 15.5.2020)
 GMS - 268  - Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2019
 GMS - 269  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek
 GMS - 269/I  - POPRAVEK SKLEPA (Popravek 16. sklepa 14. seje MS MOM)
 GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 1
 GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 2
 GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 3
 GMS - 270  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 4
 GMS – 271  - Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor
 GMS – 272  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2019
 GMS - 273  - Predhodno soglasje k osnutku besedila pravnega posla pri prodaji zemljišč s poslovno stavbo na naslovu Dvořakova ulica 5 v Mariboru
 GMS – 274  - Obvezna razlaga prvega in tretjega stavka prvega odstavka 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE - Po 11S (južno od Puhove ceste) v Mestni občini Maribor
 GMS - 275  - Nasprotni predlog k sklepu številka 3 (h GMS – 275)
 GMS – 275  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja energetika Maribor d.o.o. za leto 2019
 GMS – 276  - Povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
 GMS - 277  - Popravek obrazložitve h gradivu - Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, d.o.o. (h GMS-277)
 GMS – 277  - Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, d.o.o.
 GMS - 278  - Popravek obrazložitve h gradivu - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. - skrajšani postopek (h GMS – 278)
 GMS – 278  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. -skrajšani postopek
 GMS – 279  - Odlok o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
 GMS – 280  - Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
 GMS - 281  - Stališče MS MOM o nasprotovanju nestrpnosti
 GMS - 281  - Popravek obrazložitve gradiva Stališče MS MOM o nasprotovanju nestrpnosti
 GMS - 282  - Priloga h gradivu GMS-282
 GMS – 282  - Sklep o odvzemu naziva častnega občana (predlog mestnega svetnika Igorja JURIŠIČA)
 GMS - 283  - Poročilo o investiciji objekta Pristan
 GMS - 284  - Poročilo gramoznica Dogoše GMS – 284
 GMS - 285  - Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 GMS - 286  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda prva gimnazija Maribor GMS – 286
 GMS - 287  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
 GMS - 288  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
 GMS - 289  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
 GMS - 290  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnateljev Srednje lesarske in gozdarske šola ter Višje strokovne šole kot organizacijskih enot javnega vzgojno izobraževalnega zavoda lesarska šola Maribor GMS – 290
 GMS - 291  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 GMS - 292  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
 GMS - 293  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda III. Gimnazija Maribor
 GMS - 294  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Športni objekti Maribor
 GMS - 295  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestnega člana komisije za mladinska vprašanja
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM