Občina Maribor
Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

 
28. sklep MS MOM, sprejet na 26. redni seji MS MOM dne 20.4.2017:
 
Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Maribor sprejeme uvedbo brezplačne vozovnice za invalidne osebe v javnem mestnem avtobusnem prometu ter prevozu s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Do brezplačne vozovnice je upravičena invalidna oseba, katera poseduje ustrezno dokazilo izdano od Mestne občine Maribor ter njen (en) spremljevalec. Upravičenec do dokazila je: Invalidna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
  • Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z multiplo sklerozo in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Zmerno, težje in težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in njen (en) spremljevalec;
  • Slepa oseba s priznano najmanj 70 % telesno okvaro in njen (en) spremljevalec;
  • Mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju in njen (en) spremljevalec;
  • Oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje in njen (en) spremljevalec,
  • Gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70 % telesno okvaro.
 
Upravičenec/ka je dolžan k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice. Na podlagi izdane odločbe izroči izvajalec upravičencu brezplačno vozovnico za mestni linijski prevoz potnikov na območju Mestne občine Maribor in prevoz s krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju.
 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi predlog spremembe cenika prevozov v javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v Mestni občini Maribor.
 
Na podlagi izida glasovanja (24 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.
 


Priloge
 Brezplačne vozovnice za invalide
 Brezplačne vozovnice za invalide
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM