Občina Maribor
Gradivo za javno razgrnitev
25.11.2015

 

Na podlagi 61. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11, 8/14) je mestni svet Mestne občine Maribor na svoji ….. seji dne sprejel
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR
 
1.    člen
 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 15/2015-UPB-2) se v 9. c členu v točki 1 za petnajsto alinejo doda nova, šestnajsta alineja, ki se glasi:
»- stavbe za spravilo pridelka in druge nestanovanjske kmetijske stavbe v povezavi s 27. členom.«
 
V 9. c členu se v točki 2 za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »- večstanovanjske stavbe v povezavi z 42. členom odloka,«
 
2. člen
 
V 22. c členu se v tabeli v točki Streha doda nova alineja, ki se glasi: »- pri enostavnih in nezahtevnih objektih je dopustna ravna streha.«
 
3. člen
 
V 26. členu se v točki 1 v peti alineji za vejico doda novo besedilo, ki se glasi:
»če gre za priključevanje objektov na stavbnih zemljiščih izven ali v ureditvenem območju naselij, za objekte na kmetijskih zemljiščih pa le v primeru, da je poseg dopusten z drugimi določili tega odloka,"
 
4. člen
 
V 27. členu se prvi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Na območju degradiranega prostora »Nad elektrarno« so v okviru pogojev sanacije območja dopustne stavbe za spravilo pridelka in druge nestanovanjske kmetijske stavbe pod naslednjimi pogoji:«
 
V tretji alineji tretjega odstavka 27. člena se besedilo »s slemenom pravokotno na plastnice« črta.
 
5. člen
 
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov v objekte z javnimi, poslovnimi ter drugimi dopustnimi dejavnostmi so možne le, če je na funkcionalnem zemljišču objekta mogoče urediti parkirne in manipulativne površine, in če nova namembnost ne poslabšuje pogojev bivanja v sosednjih objektih.
 
Objektom, ki so bili legalno zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, je dopustno pod pogoji iz prejšnjega odstavka spremeniti namembnost in jih rekonstruirati v večstanovanjske objekte.«
 
 6. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 

Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Gradivo za javno razgrnitev pdf
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM