Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb OPPN za del PPE Ta5-S

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka

   

SPREMEMB IN DOPOLNITEV  

OBČINSKEGA   PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL PPE Ta5-S 

(območje Fakultete za zdravstvene vede med Žitno ulico in Trgom Miloša Zidanška)

 

 

 

 

  

 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje, ki zajema parcele 1067, 1068 in 1069/2 vse k.o. Tabor.

Spremembe in dopolnitve veljavnega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Ta5-S (MUV št. 3/15), so potrebne zaradi naknadno ugotovljenih potreb po večjih prostorskih kapacitetah, kot so načrtovane.

V veljavnem OPPN je predvidena razširitev obstoječe knjižnice kot pritličen prizidek, južno od njega pa je predviden nepozidan prostor – atrij. Spremembe in dopolnitve predvidevajo, da se  etažnost predvidenega prizidka zviša na P+1 ter omogoči pozidava atrija s pritličnim objektom.

 

  

Javna razgrnitev gradiva bo od 15. do 31. maja 2017:
- v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter
- v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva 1, Maribor
- na spletni strani Mestne občine Maribor
;


Javno razgrnjena gradiva bodo v prostorih javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.

Javna obravnava  predmetnega dopolnjenega osnutka bo v sredo, 24. maja ob 16. uri v prostorih Mestne četrti  Magdalena, Preradovičeva 1, Maribor.

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
- pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
- na elektronski naslov -
mestna.obcina@maribor.si ,
- se vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev,
- ustno na javni obravnavi.


O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo, odloči pripravljavec prostorskega akta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je  31. maja 2017.
 

 

 

 


Priloge
 gradivo za javno razgrnitev
 Povzetek za javnost - grafika
 Povzetek za javnost - tekst
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM