Občina Maribor
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OLN za del PPE St9-S

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA

DOPOLNJENEGA  OSNUTKA  

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU

ZA DEL OBMOČJA PPE St 9-S  

(območje zahodno od Dravograjske ceste)

 

 

 

 

  

 

Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta določajo merila in pogoje za posege v prostor, in sicer za razširitev trgovskega centra Qlandija na parcelah št. 1181/10, 76/5, 76/7, 80/3, 80/4, 81/4, 81/5, 82/4, 85/14, 82/2, 41/8 vse k.o. Zgornje Radvanje in 2269/72 k.o. Studenci.

 

 

 

   

 

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 12. maja do vključno 26. maja 2017 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.

 

 

 

   

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – Qlandija ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 26. maja 2017.

 

 

 

  

 Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a, Maribor v sredo 17. maja 2017 ob 16.00 uri.

 

 

 

 


Priloge
 Gradivo za javno razgrnitev
 Povzetek za javnost - grafika
 Ureditvena situacija
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM